วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019

ยกระดับพันธกิจของทูตสวรรค์ในชีวิตของคุณ
Enhance The Ministry Of Angels In Your Life

“ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้าน จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้” (กาลาเทีย 4:1-2)

     บ่อยครั้งที่ผู้คนอ่านส่วนที่ขีดเส้นใต้ของข้อพระคัมภีร์ด้านบน พวกเขาคิดว่ามันหมายถึงผู้นำที่เป็นมนุษย์เท่านั้น แต่ไม่ใช่ นั่นรวมถึงทูตสวรรค์ด้วย ทูตสวรรค์ปกป้องและเฝ้าดูแลคุณเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ และพวกเขารายงานต่อพระบิดาในสวรรค์ อย่างไรก็ตามเมื่อคริสเตียนเดินในเนื้อหนังและต่อต้านพระคำ ทูตสวรรค์ก็มีสิทธิ์ที่จะแกว่งไม้เรียวแห่งการแก้ไข

ในพระกิตติคุณลูกา พระคัมภีร์บรรยายให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ที่หัวหน้าทูตสวรรค์กาเบรียลไปเยี่ยมเศคาริยาห์ บิดาของยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา ทูตสวรรค์องค์นั้นบอกว่าเขาจะมีลูกชายคนหนึ่ง แต่เศคาริยาห์ก็สงสัยเขาและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว?” (ลูกา 1:18)

การตอบสนองนั้นทำให้ทูตสวรรค์นั้นไม่พอใจ และเขาก็ตีเศคาริยาห์ด้วยการเป็นใบ้จนกระทั่งเด็กเกิดมา ทูตสวรรค์นั้นได้ลงวินัยแก่เศคาริยาห์ที่กล้าสงสัยข้อความของเขา ทูตสวรรค์ทำพันธกิจต่อเรา พวกเขาทำธุระให้เรา แต่พวกเขาก็มีสิทธิอำนาจในการดำเนินการบางอย่าง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมในฐานะคริสเตียน คุณจึงต้องระมัดระวังในชีวิตของคุณ จงปฏิเสธที่จะหยาบคาย เย่อหยิ่ง หรือจองหอง อย่าเพิกเฉยต่อสิทธิอำนาจและคำแนะนำฝ่ายวิญญาณ ทูตสวรรค์ขมวดคิ้วในต่อเหล่านี้ พระคัมภีร์บอกเราอย่างเจาะจงว่าให้เกียรติสิทธิอำนาจเนื่องจากทูตสวรรค์

หลายคนกำลังเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในชีวิตของพวกเขาที่จะไม่หายไป และนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังเดินต่อต้านพระคำของพระเจ้า จนกว่าและจนกระทั่งพวกเขาทำการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีวิธีแก้ปัญหาได้

จงเดินในพระปัญญาของพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามพระคำ จงให้เกียรติและเคารพผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้เหนือคุณเพื่อสอนและเลี้ยงดูคุณในฝ่ายวิญญาณ จงปฏิบัติตามคำแนะนำฝ่ายวิญญาณอย่างรวดเร็ว จงเดินในความรัก สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างประสิทธิภาพฝ่ายวิญญาณของคุณและเสริมสร้างพันธกิจของทูตสวรรค์ในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก พระคำของพระองค์กำลังสร้างข้าพระองค์ให้เข้มแข็ง และพระปัญญาของพระองค์ก็ประจักษ์แจ้งในการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์มุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อรับรางวัลแห่งการทรงเรียกที่สูงส่งของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงและความปรารถนาของข้าพระองค์คือการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 7:1; 1 ทิโมธี 4:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:5


Comments are closed