พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017

พร้อมรับความท้าทาย
Square Up To Challenges
“พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” (ยากอบ 1:2)

    มีคริสเตียนบางคนที่แม้ว่าพวกเขาบังเกิดใหม่มาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ก็ยังรักที่จะเป็น “ทารก” เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย แทนที่จะพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายนั้นโดยการใช้ความเชื่อ พวกเขาแสวงหาคำอธิษฐานและการหนุนใจ พวกเขาชอบที่จะได้ยินคำที่บอกว่า “ไม่ต้องกังวล พระเจ้าจะทำให้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของคุณให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคุณ และทำให้มีทางในที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออก” แต่นั่นยังดีไม่พอ

อย่าอยู่ในระดับที่คุณต้องได้รับการฉุดขึ้นมาอยู่เสมอ จุดที่ต้องมองหาบางคนที่จะหนุนใจคุณ หวังว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีในที่สุดสำหรับคุณ พร้อมที่จะรับกับปัญหา! พระคำกล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) โรม 8:35-37 ประกาศว่า “แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ?…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย”

คุณมีชัยชนะอย่างเหลือล้น คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ไม่มีสถานการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดที่จะสามารถท่วมท้นคุณได้ เพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อชนะ ครอบครอง และปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ นี่เป็นมรดกของคุณในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นหยุดที่จะขอพระเจ้าในการทำให้ปัญหานั้นหายไป พระองค์ไม่ทรงทำให้สิ่งเหล่านั้นหายไป เพราะว่ามีไว้สำหรับความก้าวหน้าของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่า “เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”

คุณอยู่ในกองทัพของพระเจ้า คุณไม่สามารถเป็นคนที่ขี้ขลาดได้ เผชิญกับปัญหาและมีชัยชนะ พระองค์ทรงทราบว่าคุณจะออกมาโดยไม่เป็นอะไรเลย พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วว่า “ในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของ
พระยาห์เวห์ จะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขา ประชาชาติทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหา” (อิสยาห์ 43:2)อย่าอธิษฐานกับพระเจ้าที่จะปกป้องคุณจากมารร้าย คุณมีอำนาจเหนือมารร้าย มารร้ายและสมุนของมันอยู่ภายใต้เท้าของคุณ ดังนั้นจงพร้อมอยู่เสมอ มีชัยชนะ ครอบครอง และปกครองโลกของคุณทุกวันด้วยพระคำ
คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์นับทุกสิ่งว่าเป็นความยินดีเมื่อการทดลองและปัญหามาถึงข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความยินดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพราะว่าข้าพระองค์มั่นใจว่าเรื่องราวนั้นถูกเล่าไว้แล้ว และจุดสิ้นสุดได้ถูกกำหนดไว้แล้ว และคำพยานของข้าพระองค์แห่งชัยชนะนั้นได้รับการรับประกันไว้ในพระคำ ขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 5:12-14; โรม 12:12


Comments are closed