จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2014

พระองค์ทรงประทานความสามารถที่เหนือธรรมชาติ
He Gives Supernatural Ability

“มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5)

    พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถประทานความสามารถที่เหนือธรรมชาติให้แก่คุณได้ และในทันทีนั้น คุณจะค้นพบบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ คุณจะได้รับความสามารถที่เหนือธรรมชาติในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณสามารถทำได้

เราได้รับคำพยานจากบางคนที่ไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียน แต่โดยทางความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณ พวกเขาหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาและสามารถอ่านและเข้าใจได้ บางคนพบว่าตนเองสามารถทำสิ่งต่างๆ ด้วยสติปัญญาที่พิเศษของพระวิญญาณในความสามารถ ความเข้าใจ สติปัญญา ความรู้ และฝีมือหลายด้าน ในการทำงานศิลปะและต้องใช้ทักษะอย่างช่ำชอง บางคนอาจถามว่า “จะเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไร?” ก็โดยทางการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งมากมายเกิดขึ้นเมื่อคุณประกาศพระคำของพระเจ้า มีสิ่งที่ถ่ายเทออกไปผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า

ในพระคริสต์ เรามีความสามารถในการทำบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับคนอื่น ในลูกาบทที่ 5 เปโตรไม่พบความสำเร็จในการจับปลา แต่พระเยซูบอกเขาว่า “จงถอยออกไปที่น้ำลึก หย่อนอวนลงจับปลา” ซีโมนซึ่งเป็นชาวประมงมืออาชีพ ตอบพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” เขาและเพื่อนของเขาจับปลาได้เป็นจำนวนมาก มากจนกระทั่งแหของเขาจวนจะขาด (ลูกา 5:6)

แม้แต่ในเวลานี้ พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังประทานความสามารถพิเศษเข้าสู่ชีวิตของคุณ คุณสามารถได้รับในเวลานี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก…” (ยากอบ 4:6) มีบางสิ่งที่คุณจะพบได้จากวันนี้ คุณสามารถทำได้ ที่คุณเคยไม่สามารถทำได้มาก่อน ความสามารถที่ประทานให้กับคุณแบบเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ความสามารถนั้นจะทำให้คุณจำเริญขึ้นในการงานของคุณ ธุรกิจ การเรียนของคุณ ในทุกส่วนของชีวิตของคุณ ในนามพระเยซู!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถที่เหนือธรรมชาติแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสามารถเกิดผลได้มากขึ้นในการประกาศเรื่องการคืนดีกัน ข้าพระองค์ยินดีที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในข้าพระองค์ ประทานพระคุณและสติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นเพื่อสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ และเปิดเผยพระสิริของพระองค์แก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; อิสยาห์ 40:29


Comments are closed