พฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2014

พระองค์ทรงประทับตราของพระองค์บนคุณ!
He’s Got His Label On you!

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

    ตราประทับของพระเจ้าอยู่บนคุณ นั่นคือความหมายของอาจารย์เปาโลเมื่อเขากล่าวว่า “ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า” หมายความว่าคุณคือฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ iOS มีเครื่องหมายของแอปเปิ้ลเป็นเหมือน “ผลงาน” หรือ “งานฝีมือ” ของบริษัทแอปปิ้ล มีอุปกรณ์แอนดรอยด์มากมายที่มีเครื่องหมายของซัมซุงซึ่งระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของซัมซุง เช่นเดียวกันคุณก็มีเครื่องหมายบนคุณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า และเครื่องหมายนั้นก็คือพระนามของพระองค์ คุณเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า ถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากตำหนิ คุณถูกสร้างขึ้นให้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมในชีวิต

คุณถูกออกแบบเพื่อความยอดเยี่ยมเมื่อคุณบังเกิดใหม่ พระเจ้าได้รับประกันคุณว่าประสบความสำเร็จ สังเกตอีกครั้งในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” ไม่เพียงแต่คุณมีธรรมชาติเดียวกันกับพระบิดาในคุณ พระองค์ยังมีเครื่องหมายของพระองค์บนคุณ เป็นเครื่องหมายเดียวกันกับพระคริสต์ตอนที่พระองค์ดำเนินบนโลกนี้ กิจการ 10:38 กล่าวว่า “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์”

สิ่งเดียวกันเป็นความจริงเกี่ยวกับคุณในวันนี้! คุณได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธิ์เดชเพื่อทำการดี “การดี” หมายความว่าสำแดงพระสิริของพระเจ้าและสถาปนาพระประสงค์ของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ บนโลกนี้ นำวิญญาณ และนำคนออกมาจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ในระแวกบ้านของคุณ ที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ทุกที่ที่คุณไป ประกาศข่าวประเสริฐ รักษาคนเจ็บป่วย ขับไล่ผีร้าย รักษาโรคเรื้อน และชุบคนให้เป็นขึ้นจากความตาย! วันนี้คุณเป็นคนที่รับเครื่องหมายของพระคริสต์ในโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    เครื่องหมายของพระเจ้าอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ถูกสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อการดี ข้าพเจ้าได้ถูกกำหนดไว้เพื่อทำการดี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงออกไปเพื่อทำการดีในวันนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยความดีและพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; ทิตัส 2:14


Comments are closed