พุธ ที่ 6 กันยายน 2017
พระองค์ทรงนำคุณออกจากปัญหา
He Brings You Out Of Trouble
ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:7)

     เหมือนในโคโลสี 1:14 คำว่า “การไถ่” ในตอนต้นไม่ได้หมายความถึงการได้รับการปลดปล่อยโดยการจ่ายราคา แต่เป็นคำเหมือนของคำว่า “การขจัด” ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกคำว่า “Apolutrosis” ซึ่งมีความหมายว่านำออกมาจากปัญหา ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “พระคริสต์ทรงเป็นผู้ไถ่ของข้าพเจ้า” นั่นหมายความว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่ของคุณ เป็นผู้ช่วยของคุณ เป็นผู้นำคุณออกจากปัญหา

เหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ในสดุดี 50:15 “…จงร้องทูลเราในวันยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายเกียรติแก่เรา” ไม่สำคัญว่าปัญหาที่คุณมีคืออะไร พระคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยกู้ของคุณ พระองค์จะทรงนำคุณออกจากปัญหานั้น ไม่สำคัญว่าปัญหานั้นจะเป็นสิ่งที่คุณทำกับตัวเอง พระองค์จะนำคุณออกมา นี่เป็นส่วนหนึ่งในผลแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คือนำคุณออกจากปัญหา

พระคำกล่าวว่าผู้ชอบธรรมจะออกมาจากปัญหา (สุภาษิต 12:13) นั่นหมายความว่าผู้ชอบธรรมอาจจะเข้าไปในปัญหา แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนั่นก็คือ เขาจะออกมาจากปัญหานั้น พระคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยกู้ของคุณ พระองค์จะทำให้คุณหมดปัญหา และนำคุณออกจากทุกสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐ พระองค์จะต้องช่วยคุณออกจากปัญหาทุกอย่าง

ไม่น่าแปลกที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะ ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง พระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา…” (สดุดี 40:2-3) ฮาเลลูยา!นอกจากความยินดีและความสบายที่สิ่งนี้นำมา สิ่งนี้ยังให้ความตระหนักรู้และความมั่นใจในการเผชิญชีวิตทุกวันและมีชัยชนะ
คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาในสวรรค์สำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์! ข้าพระองค์อยู่อย่างมั่นคงบนศิลาที่สูงยิ่งกว่าข้าพระองค์ คือพระเยซูคริสต์! ดังนั้น ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ออกจากทุกปัญหาและนำข้าพระองค์มีชัยชนะและมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ในนามพระเยซู
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 27:1-2; สุภาษิต 12:13; 1 โครินธ์ 1:30


Comments are closed