วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019

พระพรประจำวันในพระนามของพระองค์
Daily Blessings In His Name

“คนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

     ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้พระนามของพระเยซูในชีวิตของคุณ ในทุกสิ่งที่คุณทำ คุณจะประหลาดใจกับชัยชนะและพระพรพิเศษที่คุณได้ประสบทุกวัน พระนามของพระองค์เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในพันธสัญญาใหม่

พระคำบอกให้เราใช้พระนามของพระเยซูในทุกสิ่ง โคโลสี 3:17 กล่าวว่า “และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์” ในพระนามของพระองค์คุณไม่สามารถล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ได้! พระนามของพระองค์คือกุญแจไขที่เปิดประตูทุกบาน!

สิ่งที่หลายคนขาดคือการตระหนักรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจแห่งพระนามของพระองค์ แต่ขอบคุณพระเจ้า! คริสตจักรกำลังเดินทัพต่อไป นั่นคือความรู้กำลังเพิ่มขึ้นและคนอีกมากมายกำลังค้นพบว่าพวกเขาเป็นใครในพระคริสต์และตำแหน่งแห่งพระสิริและการครอบครองของพวกเขาในพระนามของพระองค์

ฟิลิปปี 2:9-11 บอกเราว่าพระเจ้าได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระเยซู พระองค์ใส่สิทธิอำนาจทั้งหมดไว้ในพระนามของพระองค์และทำให้เป็นกฎในสวรรค์ ในโลก และพื้นแผ่นดินโลก ดังนั้นเมื่อคุณเรียกร้องในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น (ยอห์น 14:14)

เมื่อคนในบ้านของคุณป่วย อย่าวิ่งหาความช่วยเหลือจากองค์กรสังคมสงเคราะห์ จงเข้าควบคุมและป่าวประกาศว่า “ในพระนามของพระเยซูคริสต์ฉันขนาบความเจ็บปวด ฉันขนาบความทรมาน!” จงพูดกับความเจ็บป่วยและสั่งให้มันออกไป! พระองค์บอกให้เรารักษาคนป่วย ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำในพระนามของพระองค์ และพระนามของพระองค์ไม่เคยล้มเหลว

แม้ตอนนี้จงขนาบความอ่อนแอ จงป่าวประกาศให้พายุทุกลูกในบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน หรือสภาพแวดล้อมของคุณให้สงบ จงกล่าวยืนยันว่าคุณอยู่ในความอุดมสมบูรณ์และมรดกของคุณเป็นสิ่งที่ร่มรื่น จงใช้พระนามของพระองค์เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณปรารถนาและสร้างพระพรสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการมอบอำนาจที่จะใช้ของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดเวลา นั่นคือพระนามของพระเยซู ทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้และนอกเหนือจากนั้นยอมจำนนต่อพระนามนั้น ข้าพระองค์เปลี่ยนสถานการณ์ที่สิ้นหวังและสถาปนาน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกของข้าพระองค์โดยพระนามนั้น ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและครอบครองสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิต ในพระนามของพระเยซู!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 2:9-11; ยอห์น 16:23-24; โคโลสี 3:17


Comments are closed