จันทร์ที่ 1 เมษายน 2013

พระคำแห่งชีวิตของพระองค์
His Living Word

“โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

ในพระคัมภีร์เดิม ชนชาติอิสราเอลได้รับคำสั่งให้เชื่อฟังพระวจนะคำ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:26-28) อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่ เราไม่ได้รับคำสั่งให้เชื่อฟังพระคำ แต่ให้ปฏิบัติพระคำ และเหตุผลที่เราสามารถปฏิบัติพระคำได้ก็เพราะว่าเราเกิดจากพระคำ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างปฏิบัติพระคำและการเชื่อฟังพระบัญญัติ การปฏิบัติพระคำในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่หมายความว่าดำเนินชีวิตในพระคำ กระทำในสิ่งที่ได้กล่าวไว้
ใน 2 โครินธ์ 3:2-3 อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “…ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์…” คุณเข้าใจความหมายหรือไม่? พระคำตอนนี้หมายความว่าเรา “ดำเนินชีวิตตามตัวอักษร” ใครคือพระเยซู? พระองค์คือพระคำที่มีชีวิต “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” (ยอห์น 1:14) ที่นี่ อัครทูตยอห์นได้ให้คุณลักษณะกับพระคำ! ยิ่งกว่านั้น พระคัมภีร์บอกเราว่าเราบังเกิดใหม่โดยพระคำของพระเจ้า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปือยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์” (1 เปโตร 1:23)
สุนัขย่อมให้กำเนิดเป็นสุนัข มนุษย์ก็ย่อมให้กำเนิดเป็นมนุษย์ ในลักษณะเดียวกัน พระคำของพระเจ้าก็จะให้กำเนิดเป็นพระคำ คุณเห็นหรือไม่ว่า คุณคือทายาทของพระคำ คุณคือผู้ที่สำแดงชีวิตของพระองค์ คุณคือข้อความที่มีชีวิตของพระองค์สู่โลกนี้ คุณคือพระคำแห่งชีวิตของพระองค์สู่โลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!
ในยอห์น 12:24 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” พระองค์กำลังกล่าวถึงพระองค์เองในที่นี้ พระองค์คือพระคำของพระเจ้าที่เกิดเป็นมนุษย์ และพระเจ้าได้มอบพระองค์ให้ตายและเป็นขึ้นด้วยการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ได้หว่านลง คือพระคำ คุณคือทายาทของพระคำ คุณคือพระคำที่มีชีวิตในวันนี้ คุณเป็นสิ่งสำแดงแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกนี้ นี่คือชีวิตที่แท้จริงของคริสเตียน คือการสำแดงพระคำทุกๆวัน

คำอธิษฐาน
ข้าพระองค์บังเกิดจากพระคำ ดังนั้นชีวิตของข้าพระองค์คือชีวิตของพระคำ! ข้าพระองค์เป็นสิ่งสำแดงของความเป็นพระเจ้า ข้าพระองค์ออกไปในวันนี้ ตระหนักถึงตัวตนของข้าพระองค์ในฐานะทายาทของพระคำ ด้วยชีวิตที่ไม่มีบาปของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:34-36; 1 ยอห์น 3:2


Comments are closed