เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2013

พระคริสต์ สติปัญญาของเรา
Christ Our Wisdom

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1 โครินธ์ 1:30)

    โคโลสี 2:3 กล่าวว่า “ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์” พระองค์ทรงเป็นที่รวมไว้ซึ่งสติปัญญาและความรู้ทุกอย่าง เมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณและสถิตภายในใจของคุณ พระองค์ได้กลายมาเป็นสติปัญญาของคุณ สิ่งนี้แตกต่างจากการที่พระองค์ทำให้คุณฉลาด พระองค์ได้กลายเป็นพระเจ้าในความคิดของคุณ และเริ่มต้นที่จะกำหนดในสิ่งที่คุณคิด

ถึงแม้ว่าพระคริสต์สถิตภายในคุณ และได้กลายมาเป็นสติปัญญาของคุณ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะประกาศว่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นทำงานอยู่ภายในคุณ อาจารย์เปาโลบอกเราบางสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากใน 1 โครินธ์ 2:7 “แต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึก คือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้น และซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาล เพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเรา” คุณใช้สติปัญญาของพระคริสต์ผ่านทางถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ แม้ในเวลานี้จงประกาศว่า “พระคริสต์ได้เป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความเข้าใจที่พิเศษ ข้าพเจ้ามีความคิดสร้างสรรค์! ข้าพเจ้าฉลาด มีไหวพริบ และยอดเยี่ยม!

ยิ่งคุณมีพระคำของพระเจ้าภายในคุณมากเท่าไร คุณก็จะมีการสามัคคีธรรมกับสติปัญญามากเท่านั้น คุณจะรู้ว่าควรจะพูดอะไรในทุกสถานการณ์ และสำแดงสติปัญญาของพระเจ้าทุกครั้งที่คุณเปิดปากพูด พระเยซูคริสต์ได้บอกถึงสิ่งนี้ในมัทธิว 10:19-20 “แต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้น พระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้น เพราะว่าผู้ที่พูดมิใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางท่าน”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีความเข้าใจพิเศษ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากล้าหาญและฉลาด ข้าพเจ้ายอดเยี่ยมและมีความสามารถ! ข้าพเจ้ามีความคิดที่ยอดเยี่ยมและทำทุกอย่างได้อย่างดีเลิศ เพราะว่าสติปัญญาทั้งหมดนั้นอยู่ในข้าพเจ้า และทำให้ความคิดของข้าพเจ้าเปิดออกต่อความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:24; 1 โครินธ์ 2:12-13


Comments are closed