จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้ชอบธรรม!
Justified!

“แต่สำหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราให้ฟื้นขึ้นจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:24-25)

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกอายัดไว้เพราะการล่วงละเมิดของเราและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อการยกโทษบาปของเรา แม้ว่านั่นก็เป็นสิ่งดีเหมือนกัน แต่พระคำได้บอกว่าพระองค์ทรงถูกอายัดไว้เพราะการล่วงละเมิดของเรา และฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม เป็นได้อย่างไร? เป็นไปได้อย่างไรที่เรา (ผู้ล่วงละเมิด) จะได้รับรับการชำระให้ชอบธรรมในทันทีทันใด?
คำตอบอยู่ในคำอธิบายของอาจารย์เปาโลในโรม 3:26 “และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” ภาษากรีกแปลคำว่าความชอบธรรมว่า “dikaiosis” ซึ่งมีความหมายว่าการยกฟ้อง(acquittal) เป็นการประกาศตามกฏหมายหรือประกาศอย่างเป็นทางการของความบริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากการได้รับการยกโทษ มันคือสิ่งหนึ่งที่ต้องมีความผิดและมีใครบางคนมาและจ่ายโทษทัณฑ์นั้นแทนที่คุณ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำบอกไว้ที่นี่ พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นความตายเพราะการล่วงละเมิดของเรา และทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม คุณพ้นโทษแล้ว! คุณได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริสุทธิ์ พระเจ้าไม่ได้ปรับโทษคุณในความผิดใด เพราะว่าสำหรับพระองค์นั้น คุณไม่เคยทำบาป
นี่คือข่าวประเสริฐ พระเจ้าสามารถบอกได้อย่างไรว่าคุณไม่เคยบาป? นั่นเป็นเพราะว่าโดยการบังเกิดใหม่นั้น คุณเป็นคนใหม่ ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ไม่มีอดีต “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) เมื่อพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์เกิดใหม่ พระเจ้าตรัสว่า “…วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้ว” (กิจการ 13:33) นั่นคือชีวิตเดียวกันกับที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา (1 ยอห์น 5:12)
ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ คุณเป็นคนใหม่! คุณไม่ใช่คนที่ได้รับการยกโทษ คุณเป็นคนชอบธรรม คุณได้รับการประกาศว่าไม่มีความผิดในบาปอันใด โรม 6:4 กล่าวว่า “…เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” ถ้าคุณทำผิดบาป จากนี้ คุณสามารถรับการยกโทษซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้ไว้ในข่าวประเสริฐแล้ว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เกิดด้วยชีวิตแห่งสง่าราศีและธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และเดินในแสงสว่างของชีวิตใหม่ในพระคริสต์ โดยปราศจากการกล่าวโทษ แต่ด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 4:7; โรม 5:1


Comments are closed