พุธที่ 3 เมษายน 2013

บัดนี้ความชอบธรรมเป็นของคุณแล้ว!
Righteousness Is Yours Now!

“แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน” (โรม 3:21-22)

2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” นี่หมายความว่าคุณได้ถูกทำให้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ และนี่เป็นความจริงในปัจจุบันนี้ ความชอบธรรมไม่ใช่บางสิ่งที่คุณคาดหวังในอนาคต ความชอบธรรมเป็นของคุณแล้ว
พระเยซูได้รับแบกบาปของทั้งโลกนี้บนไม้กางเขน และโดยการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเจ้าได้ประกาศทุกคนว่า “ไม่มีความผิด” ดังนั้น ไม่ควรมีใครที่ไปนรกเพราะความบาป เหตุผลเดียวที่มนุษย์จะไปนรกก็คือการปฏิเสธในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำ การปฏิเสธความชอบธรรมที่พระองค์ได้นำเข้าสู่โลกนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไม 2 โครินธ์ 5:19 อาจารย์เปาโลบอกกับเราว่า “…พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ”
พระเจ้าไม่ทรงถือโทษของมนุษย์อีกต่อไป มนุษย์อาจรู้สึกผิดในความบาปของเขา แต่ความจริงก็คือว่า พระเจ้าไม่เก็บความผิดบาปนั้นไว้ คริสเตียนบางคนชอบที่จะจมอยู่กับความบาปเพราะว่ามันทำให้รู้สึกถึงการเคร่งครัดในศาสนา แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิด ถ้าพระเจ้าไม่ทรงนับความบาปของทั้งโลกนี้ ทำไมพระองค์จึงจะนับความบาปของคุณ?
ผู้พิพากษาสูงสุด ได้ทำให้คุณชอบธรรมเพราะว่าการเสียสละของพระคริสต์ และได้ประทานธรรมชาติความชอบธรรมของพระองค์แก่คุณ ธรรมชาตินั้นทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้อง บัดนี้คุณบังเกิดใหม่ ความชอบธรรมเป็นส่วนหนึ่งของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนที่จะทำสิ่งถูกอีกต่อไป! ธรรมชาติของพระเจ้าในการทำสิ่งถูกได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณแล้ว

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์! ข้าพระองค์ครอบครองในชีวิตนี้ในฐานะกษัตริย์ เกิดผลแห่งความชอบธรรม และดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดชและสง่าราศีของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; โรม 3:24-26


Comments are closed