เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2016

ถ้อยคำของคุณปกครองชีวิตของคุณ
Your Words Rule Your Life

“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้า” (สุภาษิต 6:2)

    มีภาษาฝ่ายวิญญาณสำหรับคริสเตียน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในฐานะลูกของพระเจ้า คุณควรที่จะฝึกพูดพระคำเท่านั้น และพูดตลอดไป เพราะว่าชีวิตที่เหนือธรรมชาติขึ้นอยู่กับลิ้นของคุณ ลิ้นของคุณปกครองชีวิตของคุณ ยากอบได้เปรียบเทียบลิ้นว่าเป็นเหมือนหางเสือของเรือ ซึ่งกัปตันใช้ในการกำหนดทิศทางเรือที่เขาต้องการจะไป (ยากอบ 3:4-5)

ในมัทธิว 12:36-37 พระเยซูตรัสว่า “ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” แปลตรงตัว นี่หมายความว่ามนุษย์จะไปสวรรค์หรือนรกก็เพราะการใช้ลิ้นของเขา สิ่งที่เขาพูดหรือไม่ได้พูด ข้อความของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับความรอดในโรม 10:8-10 ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

ชีวิตของคุณเป็นคุณลักษณะของคำพูดของคุณ ถ้าคำพูดของคนสับสน ชีวิตของเขาก็จะสับสนไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าถ้อยคำของคุณพูดแต่สิ่งดี ชีวิตของคุณก็จะสมบูรณ์ ยอดเยี่ยม และเป็นแรงบันดาลใจ สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต…” ระวังคำพูดของคุณ ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณเป็นสิ่งที่จะควบคุมอนาคตของคุณ สุภาษิต 12:18 กล่าวว่า “…ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้” คุณสามารถรักษาตัวคุณเองให้อยู่ในสุขภาพที่ดี สันติสุข และความปลอดภัยได้ด้วยคำพูดของคุณ

พูดความเชื่อ ความสำเร็จ และความเพิ่มพูน! 1 เปโตร 3:10 กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา
จะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง” การรักษาปากของคุณจากความชั่วร้ายหมายถึงการรักษาปากจากการพูดความกลัว ความสงสัย และความไม่เชื่อ ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในความยากจน ความเจ็บป่วย หรืออะไรก็ตามที่ตรงข้ามกับชีวิตที่ดีซึ่งได้ถูกมอบไว้แก่คุณในพระคริสต์ นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ปากของคุณอย่างถูกต้อง ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

พระคำกล่าวว่า ให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น (โคโลสี 3:16) เติมหัวใจของคุณให้เต็มด้วยพระคำของพระเจ้า และให้พระคำนั้นออกมาจากปากของคุณ ด้วยพระคำที่อยู่ในปากของคุณ คุณสามารถสร้างโลกของคุณใหม่ได้ พูดพระคำต่อไป กำหนดเส้นทางแห่งชัยชนะของคุณผ่านทางฤทธิ์เดชของถ้อยคำของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีลิ้นที่ฉลาดและเรียนรู้แล้ว ข้าพเจ้าพูดแต่ถ้อยคำที่เต็มด้วยความเชื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าให้มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ข้าพเจ้าจำเริญขึ้นในทิศทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระเจ้า และประกาศว่าอนาคตของข้าพเจ้าปลอดภัยในพระคริสต์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:12-13; สุภาษิต 18:21


Comments are closed