ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013

ถูกตบแต่งเพื่อความสำเร็จ
Fashioned For Success

“เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3)

พระเยซูได้นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งฤทธิ์เดช การเกิดผล และความสำเร็จ ความจริงนี้ถูกสำแดงออกในยอห์น 15:16 ที่พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” พระองค์ให้คุณรู้ว่าคุณถูกเลือก แต่งตั้ง และส่งออกไปเพื่อให้เกิดผล และให้ผลนั้นคงอยู่
นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทำให้คุณเป็นคนที่เกิดผล พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชแก่คุณเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ปรารถนา ถ้ามีเป้าหมายที่กำหนดสำหรับคุณ ไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม คุณก็สามารถไว้ใจได้ว่าคุณจะเกิดผลเพราะว่าความสามารถพิเศษของพระเจ้านั้นได้ใส่ไว้ในชีวิตของคุณ คุณได้ถูกตกแต่งเพื่อความสำเร็จและความยอดเยี่ยม นี่คือแนวความคิดที่คุณควรมี คุณไม่ได้อยู่เพื่อต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตเพื่อจะพยายามทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ แต่คุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดผล
สังเกตอีกครั้งในคำบรรยายอันสวยงามของผู้เขียนสดุดีที่อธิบายถึงชีวิตพิเศษที่เกิดผลและยอดเยี่ยม ที่พระเจ้าได้นำเราเข้าไป “เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3) ให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณทุกวัน และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ และข้าพเจ้าทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าเกิดผลและสำเร็จ!”
คุณสามารถทำได้ทุกสิ่ง คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่าง คุณสามารถครอบครองทุกสิ่ง คุณสามารถไปได้ทุกแห่ง คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณเลือกที่จะเป็น นี่คือชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ คือชีวิตแห่งความชอบธรรมพร้อมการครอบครอง เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติและทำให้พระองค์พอพระทัยโดยเป็นคนที่เกิดผลดีในทุกสิ่ง เมื่อที่คุณเพิ่มพูนขึ้นในความรู้ถึงพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าได้รับการเจิมตั้งเพื่อการดีและถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเข้าสู่ชีวิตที่เกิดผลและประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าหยั่งรากของข้าพเจ้าไว้ในน้ำแห่งพระคำ เติบโตขึ้นในสวนของพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ และเกิดผลอย่างมากมายเพื่อพระองค์ในความชอบธรรรม สรรเสริญพระเจ้าเป็นนิตย์!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 92:12-14; สดุดี 11:28


Comments are closed