พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2016
ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็น
Appreciate Who You Are
“และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์”
(ฟีเลโมน 1:6)

    ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นสิ่งพิเศษเฉพาะ คุณเป็นที่หนึ่งและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจะวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) คุณเป็นมงกุฎที่งดงาม และเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า คุณเป็นสิ่งทรงสร้างที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ (เอเฟซัส 2:10)

สดุดี 139:14 กล่าวว่าคุณมีลักษณะพิเศษเฉพาะ และถูกสร้างอย่างอัศจรรย์ คุณเป็นศิลปะอันยอดเยี่ยมของพระเจ้า และผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “จิตวิญญาณของข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี!” คุณควรจะรู้ด้วยเช่นกันและตระหนักถึงสิ่งนี้ คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า ดังนั้นจงรักและเพลิดเพลินกับตนเอง ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็น อย่าขอที่จะเป็นคนอื่น

มีสิ่งดีมากมายที่อยู่ภายในคุณ คุณเป็นไข่มุกที่มีคุณค่าอย่างมาก ถ้าคุณไม่รักตัวเอง คุณไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้ อย่ารอคอยที่จะให้คนอื่นชมคุณ ยืนอยู่หน้ากระจกและชื่นชมในสิ่งที่พระเจ้าได้สร้าง ชมตัวเอง ยืนยันในความงามของคุณ และสรรเสริญพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างคุณอย่างยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี มองดูตัวคุณเองในกระจกและพูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์รักสิ่งที่พระองค์ได้สร้างนี้!”

ให้เข้าใจว่าคุณปลดปล่อยพระสิริของพระองค์ ดังนั้นจงรักพระองค์ และรักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ซึ่งก็คือคุณนั่นเอง ชื่นชมในทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณ มองไปในแง่บวกของสิ่งต่างๆ เสมอ ชื่นชมสิ่งดีในทุกที่ ที่คุณมองเห็น ชื่นชมตัวคุณเองและคนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างคุณ ท้าทายความคิดของคุณในทิศทางแง่บวกของชีวิต และคุณจะประหลาดใจในผลลัพธ์ที่ออกมา

คุณเป็นที่หนึ่งของพระเจ้า! นี่คือสิ่งที่คุณควรพูดกับตัวเองเสมอ อย่าตัดสินตัวคุณเองจากสิ่งที่คนรอบข้างพูดเกี่ยวกับคุณ สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับคุณ และคุณรู้หรือไม่? พระองค์ทรงคิดในสิ่งดีอย่างมากเกี่ยวกับคุณ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ลงทุนไปมากในคุณ สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ความชอบธรรมและความยุติธรรมคือรากฐานของบัลลังก์ของพระองค์ ความรักและความสัตย์ซื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นสิ่งสำแดงพระสิริและพระคุณของพระองค์ และสำหรับที่ทรงตกแต่งหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความงดงามของพระวิญญาณที่อ่อนโยนและเงียบสงบ! โอ ช่างเป็นความยินดีที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นสิ่งทรงสร้างอันยอดเยี่ยมของพระองค์! ข้าพระองค์จะป่าวประกาศความดีและความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์เสมอ อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:17; โคโลสี 3:17; 2 โครินธ์ 9:15


Comments are closed