วันที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้น ในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำ (ปฐมกาล 2:2)

อ่านเรื่องราวแห่งการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล: หลังจากที่พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีมาก น่าพึงพอใจ และยอดเยี่ยมในทุกๆด้าน พระองค์ก็หยุดจากการงานของพระองค์และพักในวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันแรกของมนุษย์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาก็เขาพบว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว ไม่มีอะไรเหลือให้มนุษย์ทำนอกจากเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ทรงสร้าง ดูแลสิ่งเหล่านั้น และชื่นชมพระผู้สร้างของเขา นี่เป็นเงาของวันสะบาโตและการพักผ่อนสำหรับประชากรของพระเจ้า คุณบังเกิดเข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ (ฮีบรู 4:9-10)

ทันทีที่คุณตระหนัก ยอมรับ และเริ่มทำงานในความจริงนี้ ชีวิตของคุณก็จะมีความหมายใหม่อย่างอัตโนมัติ การต่อสู้ดิ้นรนทั้งหมดของคุณจะจบลง การบาดเจ็บและความยุ่งยากที่ผู้คนพบเจอในแต่ละวันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอีกต่อไป

มีผู้คนที่ดำเนินชีวิตอย่างต่อสู้ดิ้นรนตลอดไป พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องทะเลาะกับมาร พวกเขาต้องต่อสู้เสมอตลอดชีวิต อธิษฐาน และอดอาหารเป็นเวลาหลายวัน และขับผีทุกชนิด นี่เป็นประสบการณ์ของพวกเขาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ พวกเขาต้องต่อสู้ใน “สงครามฝ่ายวิญญาณ” ที่เข้มข้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ เมื่อถึงเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา เงื่อนไขต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ยากพอกัน และพวกเขาต้องต่อสู้กับสงครามแบบเดียวกัน การหางานหลังจบการศึกษาก็เช่นเดียวกัน การหาคู่สมรสและเลี้ยงดูลูกก็ไม่แตกต่างกัน ชีวิตของพวกเขาคือสายแห่งความลำบากและความยากเข็ญที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณควรจะดำเนินชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีและการพักผ่อนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่ซึ่งคุณสะสมความสำเร็จซ้อนทับความสำเร็จผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้และเพลิดเพลินไปกับมรดกของพระเจ้าของคุณในพระคริสต์ คุณก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินใน “ชีวิตแห่งการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด” เหมือนกับคนที่เราเพิ่งบรรยายถึง จงปฏิเสธชีวิตแบบนั้น

จงโอบกอดชีวิตที่ปราศจากความเครียดในพระคริสต์ พระองค์ตรัสไว้ใน มัทธิว 11:28 ว่า “บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก” คุณได้มาถึงพระองค์แล้วในการรับความรอด และพระองค์ได้ประทานการพักผ่อนให้แก่คุณแล้ว “เพราะ​ว่า​คน​ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์​แล้ว ก็​ได้​หยุด​พัก​จาก​งาน​ของ​ตน​เอง เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​หยุด​พัก​จาก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์” (ฮีบรู 4:10) นี่คือความเป็นจริงแห่งชีวิตของคุณ

พระเยซูเจ้าไม่ได้เฆี่ยนมารเพื่อปล่อยให้เรายังต้อง “ต่อสู้” และดิ้นรนในชีวิตของเรา การเสียสละแทนเราของพระองค์และการงานของพระองค์ได้ประทานชัยชนะให้แก่เราอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจงเปลี่ยนวิธีคิดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนของคุณและยอมรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ จงยอมรับชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี สันติสุขและพระสิริที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำให้ชีวิตของฉันง่าย เปี่ยมด้วยพระสิริ และน่าตื่นเต้น ฉันดำเนินชีวิตที่ปราศจากการดิ้นรนและความเครียดในพระคริสต์ ฉันอยู่ในการหยุดพักของพระเจ้า ดังนั้นฉันจึงเพลิดเพลินไปกับชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี สันติสุขกับความเจริญรุ่งเรือง! สรรเสริญพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม

มัทธิว 11:28-30; ฮีบรู 4:10


Comments are closed