เพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้น ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้า (โรม 1:9)

บ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าทรงมอบความรับผิดชอบหรืองานให้คุณทำเพื่อพระองค์ ปกติแล้วมักจะไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ พระองค์มอบหมายงานนั้นให้แก่คุณและคาดหวังให้คุณขยันขันแข็ง พระองค์คาดหวังให้คุณทำให้ดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระองค์คาดหวังให้คุณทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไม่ควรมีการมอบหมายงานใดในพระนิเวศของพระเจ้าให้แก่คนที่ไม่ได้เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถทำอะไรเพื่อพระเจ้าที่จะได้รับการยอมรับจากพระองค์โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ฮีบรู 9:14 บอกเราว่าพระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นเช่นนั้นเสมอสำหรับพระเจ้า

แม้แต่ในพันธสัญญาเดิม เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ทำเครื่องแต่งกายของอาโรน (เครื่องแต่งกายของปุโรหิต) เนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบ โมเสสต้องหาเฉพาะคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ (อพยพ 28:3) ลองคิดดูสิ พระองค์ยอมให้ปุโรหิตของพระองค์สวมเสื้อผ้าที่ถูกทำโดยบุคคลที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณเท่านั้น! เช่นเดียวกับที่ช่างที่ต้องทำงานในพลับพลาก็จะต้องได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณ

ครั้งหนึ่งพระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “จง​รวบ​รวม​พวก​ผู้​ใหญ่​ใน​อิส​รา​เอล​ให้​เรา ​70 คน เพื่อพวกเขาจะช่วยเจ้าทำงาน  หลังจากนั้นพระเจ้าตรัสว่า “​เรา​จะ​เอา​จาก​วิญ​ญาณ​ที่​มี​อยู่​บน​เจ้า​มา​ใส่​บน​คน​เหล่า​นั้น​ด้วย” (กันดารวิถี 11:16-17) กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าปราศจากพระวิญญาณแล้ว พระองค์ก็จะไม่ยอมให้พวกเขาทำงานนั้น นั่นคือความสำคัญของการได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเพื่อรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความสามารถแค่ไหนในการรับใช้ในคริสตจักร บางทีคุณอาจเป็นผู้นำนมัสการ หรือนักดนตรี ผู้ต้อนรับ ผู้นำกลุ่มเซลล์ ผู้ประสานงานการสามัคคีธรรม เจ้าหน้าที่ศิษยาภิบาล หรือบทบาทของคุณคือการทำความสะอาดม้านั่ง และเปิดประตูห้องประชุม ก็จะต้องทำผ่านทางพระวิญญาณ

นี่คือสิ่งที่ทำให้การสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ก่อนที่คุณจะออกไปทำอะไร จงรับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณ นั่นคือจงใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ ของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้า เพื่อการรับใช้ของคุณจะได้รับการยอมรับจากพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับโอกาสของการรับใช้ในแผ่นดินของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่ออิทธิพลและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาเพื่อให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในการรับใช้พระองค์ไม่มีสิ่งใดเจือปนและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 5:18; โรม 15:16; ฮีบรู 9:14


Comments are closed