วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020        

จงยอมจำนนต่อพระองค์
YIELD YOURSELF TO HIM

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป เพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14)

คำภาษากรีกที่แปลว่า “ยก” ข้างบนคือ “ปาริสเตมิ” (Paristemi) ซึ่งหมายถึงถวายด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณต้องถวายตัวเองต่อพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีชีวิตรอดจากความตาย คุณอาจถามว่า “ทำไมฉันจึงต้องถวายตัวเองต่อพระเจ้าอีก? การยอมรับความรอดของพระองค์นั้นไม่เพียงพอหรือ?”

ประการแรก องค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้เราถวายตัวเองต่อพระองค์ หมายความว่าพระองค์ทรงเลือกเราเพื่อวัตถุประสงค์นี้ คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการหรือไม่ได้เลือก ในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า พระองค์สั่งให้เราถวายตัวเองต่อพระองค์ จึงเป็นหน้าที่ที่ทำให้เราต้องทำเช่นนั้น ประการที่ 2 เรามีพระเยซูเป็นแบบอย่างให้ทำตาม ผู้​ทรง​ถวาย​พระ​องค์​เอง​ที่​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​แด่​พระ​เจ้า​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​นิรันดร์… (ฮีบรู 9:14)

นอกจากนี้ใน โรม 6:9-10 เราอ่านพบว่า “…พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย แล้ว​พระ​องค์​จะ​ไม่​ตาย​อีก ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​พระ​องค์​ต่อ​ไป ด้วย​ว่า​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​นั้น​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​ต่อ​บาป​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ แต่​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​อยู่​นั้น พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​สนิท​กับ​พระ​เจ้า แบบเดียวกับที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปครั้งเดียวและตอนนี้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้า เราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าได้ตายต่อความบาป แต่ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า (เพราะจริงๆ เราเป็นอย่างนั้น) ในอีกนัยหนึ่งคือคุณต้องดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์และกับพระองค์ เพราะว่าคุณเป็นของพระองค์

พระเยซูไม่ได้เพียงแค่ส่งทูตสวรรค์มาช่วยคุณให้รอด พระองค์เข้ามารับการลงโทษแทนคุณและสิ้นพระชนม์แทนคุณ พระองค์จ่ายราคาที่สูงที่สุดเพื่อคุณ การยอมรับความรอดที่พระองค์ได้ซื้อมาให้คุณด้วยชีวิตของพระองค์ คุณต้องยอมรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับสิ่งนี้และดำเนินชีวิตแบบคนที่เข้าใจถึงราคาและคุณค่าของการเสียสละนั้น และคุณทำอย่างนั้นโดยการอุทิศชีวิตของคุณให้กับพระองค์โดยการดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์และรับใช้พระองค์ด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจที่จะรักษาพระคำของพระองค์ ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ และผลิตผลแห่งความชอบธรรม ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

สาธุการพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับราคาที่สูงที่สุดที่พระองค์ทรงจ่ายเพื่อความรอดของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์ได้รับของประทานแห่งความชอบธรรม ข้าพระองค์ถวายตัวให้แก่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต บริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมเพื่อสถาปนาน้ำพระทัยของพระองค์และสำแดงให้เห็นถึงความดีงาม ความเมตตา และพระคุณของพระองค์ในแผ่นดินโลก อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 12:1; โรม 6:19

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 10:1-21 & 2 พงศ์กษัตริย์ 6-7

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 11:12-19 & สุภาษิต 17


Comments are closed