วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม

คุณเป็นอิสระจากความตาย
You’re Death-free

“เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2)

     จากข้อพระคัมภีร์ข้างบนเราเห็นว่ามีกฎอยู่ 2 ข้อ นั่นคือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตและกฎแห่งบาปและความตาย กฎหลักนี้คือกฎที่กำลังทำงานอยู่ในทุกคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ มันส่งเสริมความตายและความล้มเหลว ความเจ็บป่วยและความตายไปด้วยกัน เพราะว่าความเจ็บป่วยโจมตีร่างกาย ความตายก็เข้ามาและเริ่มทำลายร่างกายไม่ว่าจะช้าขนาดไหนก็ตาม

อย่างไรก็ตามกฎแห่งชีวิตมีฤทธิ์อำนาจมากกว่ากฎแห่งความตาย และนั่นคือกฎที่กำลังทำงานในคนที่ถูกสร้างสร้างใหม่ กฎดังกล่าวถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นความตายจึงไม่ทำงานในตัวคุณ ตอนนี้ชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นคุณจึงเป็นอิสระจากความตาย สาธุการแด่พระเจ้า!

จงมองดูอย่างนี้ นั่นคือเมื่อเราพูดถึงวัตถุว่ากันน้ำได้ เช่น นาฬิกาข้อมือ หมายความว่ามันสามารถต้านทานการแทรกซึมของน้ำได้จนน้ำไม่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ ถ้ามีสิ่งใดที่ลมเข้าไม่ได้ หมายความว่าไม่อนุญาตให้อากาศเข้าหรือแทรกซึมเข้าไปได้ เมื่อคุณเป็นอิสระจากหนี้สิน นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นหนี้ผู้ใดเลย นั่นคือคุณไม่มีหนี้ ดังนั้นในตอนนี้เมื่อเป็นอิสระจากความตาย คุณก็ไม่มีความตายอยู่ในตัวคุณ

อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง นั่นลึกซึ้งมาก ซึ่งแสดงว่าคุณเป็นอิสระจากความตายและกฎแห่งความบาป ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า! น่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนนำ “ความตาย” เข้าสู่ชีวิตของพวกเขา เข้าสู่ธุรกิจ ร่างกายของพวกเขา ครอบครัว และอื่นๆ โดยการโปรแกรมตนเองผ่านทางการป่าวประกาศทางลบของพวกเขา แต่ตราบใดที่คุณยังป่าวประกาศต่อไปว่า “ในวิถีของฉันไม่มีความตาย” คุณก็จะเดินในวิถีแห่งชีวิต

จงมีความตระหนักรู้นี้และดำเนินชีวิตตามนั้น จงรักษาตัวของคุณไว้ในวิถีแห่งชีวิตด้วยถ้อยคำของคุณ จงระลึกไว้ว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น (สุภาษิต 18:21)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ฉันเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย! ฉันเป็นอิสระจากความตาย ออกจากการจำกัดของความตายอย่างแน่นอน เพราะกฎแห่งชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวฉัน! ดังนั้นฉันจึงเดินไปในเสรีภาพแห่งพระสิริในฐานะลูกของพระเจ้าด้วยการแจกจ่ายชีวิตในโลกของฉัน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 12:28; โรม 8:11; ฮีบรู 10:38; โคโลสี 3:4


Comments are closed