ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2017
คุณสะท้อนพระองค์
You Mirror Him

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

    พระเยซูได้ให้ภาพที่ชัดเจนที่สุดของพระเจ้าเท่าที่จะเป็นไปได้แก่เรา ในยอห์น 14:7-9 เมื่อฟีลิปกล่าวกับพระองค์ว่า “…องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” พระเยซูได้ตอบกลับไปว่า “…คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็น?’” พระองค์ต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นภาพสะท้อนของพระบิดา เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและพระลักษณะของพระเจ้าที่สำแดงออก ดังนั้นในยุคของพระคัมภีร์ พวกสาวกได้เห็นและรู้จักพระบิดาได้ในพระเยซู

บางคนอาจกล่าวว่า “เราไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับเหล่าสาวกที่พวกเขาเคยอยู่กับพระเยซูตอนที่พระองค์เดินบนถนนของกาลิลี นาซาเร็ธ หรือคาเปอร์นาอูม สำแดงธรรมชาติและความรักของพระบิดา แล้วเราจะสามารถรู้จักพระบิดาได้อย่างไร?” ใช่ พระเยซูทรงอยู่ในสวรรค์ แต่พระองค์ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมองเห็นพระองค์เหมือนในสมัยนั้น นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เรา “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณวันนี้ แทนที่ของพระเยซูผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ทรงมองดู พูด ปฏิบัติ และรักเหมือนอย่างพระเยซู สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเหมือนที่พระเยซูได้สะท้อนให้เห็นพระบิดา โดยการเป็นภาพลักษณะของพระลักษณะของพระบิดา เป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ คุณก็เป็นสัญลักษณ์ของพระบิดา ถ้าวันนี้คุณต้องการมองเห็นหรือรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณต้องทำก็คือมองในกระจกของพระเจ้า นั่นก็คือพระคำของพระองค์ และมองเห็นพระองค์ภายในคุณ พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

ชีวิตของพระองค์ พระลักษณะของพระองค์ และพระสิริของพระองค์ ทั้งหมดนั้นอยู่ภายในคุณในวันนี้ ความงดงามของพระองค์ และความสมบูรณ์ของพระองค์สำแดงออกภายในคุณ และผ่านทางคุณสู่โลกนี้
ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริ ความงาม และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่สำแดงออกภายใน และผ่านทางข้าพระองค์เหมือนที่พระเยซูทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้า และเป็นตัวแทนของพระองค์ ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น ข้าพระองค์เดินในการตระหนักรู้นี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:3; ยอห์น 14:16-17


Comments are closed