อังคารที่ 4 ธันวาคม 2012

คุณคือผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
You’re The One To Effect A Change

“จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” (1 ทิโมธี 6:12)

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้มอบให้แก่เรายังคงไม่เป็นที่รู้จักและเข้าใจผิดโดยหลายคน แม้แต่คริสเตียน สิ่งนี้เกิดจากความล้มเหลว ความขาดแคลน ความยากจน ความหงุดหงิด ความเจ็บป่วย และความท้าทายอื่นๆที่หลายคนต้องเผชิญ พวกเขาเกิดความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่พระคำกล่าวไว้กับประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจของพวกเขา มันเหมือนกับการที่บางคนพบว่ามีอาการของโรคร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาและสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขารู้และเชื่อจากพระวจนะคำ เขาอาจจะตะโกนพระคำนั้นออกมา พูดอย่างอ่อนโยน อดอาหารอธิษฐานเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น หว่านเมล็ด และแม้แต่อธิษฐานในรูปแบบต่างๆทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ถึงตอนนี้เขาก็สงสัยว่า “ฉันทำอะไรบางอย่างผิดหรือไม่ ฉันต้องทำอะไรในสิ่งที่ฉันยังไม่ได้ทำหรือเปล่า?”
สิ่งแรกที่คุณต้องตระหนักก็คือว่าพระคัมภีร์บอกเราว่ามีการต่อสู้ของความเชื่อ “จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” (1 ทิโมธี 6:12) การต่อสู้ของความเชื่อคือการปลดปล่อยความเชื่อของคุณบนสถานการณ์ที่ต่อต้านเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามการประกาศความเชื่อของคุณ พระคำของพระเจ้านั้นเป็นจริงและสัตย์จริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นไปตามพระคัมภีร์โดยอัตโนมัติ! คุณเป็นผู้ที่จะต้องทำให้มันเป็นตามนั้น เหมือนดังเช่นที่พระเยซูกล่าวอยู่บ่อยๆว่า “ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ”
คุณคือผู้ที่จะกำราบและใช้อำนาจครอบครองเหนือสถานการณ์และพลังใดๆที่มาต่อสู้คุณ พระวจนะคำไม่เคยสูญไป ดังนั้นจงยึดพระคำไว้ และคำพยานกับคำสรรเสริญของคุณจะเป็นสิ่งที่หลีกหนีไปไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้าจะทำให้แน่ใจว่าความเชื่อของคุณในพระคำนั้นได้รับชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ขณะที่ข้าพเจ้าปลดปล่อยความเชื่อของข้าพเจ้าในวันนี้ ทำให้เกิดผลอย่างมากมายต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่ดี พระคำแห่งความเชื่ออยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้า ดังนั้น โดยการประกาศความเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชัยชนะและจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 4:13


Comments are closed