จันทร์ที่ 7 มกราคม 2019
คำพูดที่เป็นสาระสำคัญที่แท้จริง
The Word Of True Essence

“เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

     คำกล่าวว่า “พระวจนะแห่งความจริง” ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นหมายถึงถ้อยคำของความเป็นจริง นั่นคือคำพูดที่เป็นสาระสำคัญที่แท้จริง นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ เพราะหมายความว่าชีวิตของคุณไม่ใช่เรื่องโกหก คุณไม่ได้กำลังดำเนินชีวิตอยู่อย่างไร้ความหมายและชีวิตของคุณไม่ใช่เงา เพราะคุณเกิดมาจากสาระสำคัญที่แท้จริง นั่นคือจากพระวจนะแห่งความเป็นจริงของพระองค์! ดังนั้นจึงมีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของคุณ

สิ่งนี้ทำให้เราระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูใน ยอห์น 18:37 ซึ่งกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะ” ปีลาตต้องถามพระองค์ว่า “ความจริงคืออะไร?” โลกนี้ไม่รู้จักความจริง ในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงา ไม่มีใครเคยพบเหตุผลที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ แม้แต่ในสติปัญญาทั้งหมดของซาโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ เขาก็ไม่สามารถค้นพบความจริงได้ เขากล่าวว่า “… อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง” (ปัญญาจารย์ 1:2)

ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระเยซูตรัสว่า “…และผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ที่นี่” (ลูกา 11:31) เพราะพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความจริง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นความจริงที่มาในสภาพของบุคคล (ยอห์น 14:6) สำหรับคนที่รู้จักความจริง พวกเขาต้องรู้จักพระองค์ ผู้เป็นพระคำของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะไม่ว่าพระคำจะกล่าวถึงสิ่งใดก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจริง!

คนจำนวนมากกำลังดำเนินชีวิตในการโกหก เพราะพวกเขาปฏิเสธพระคำแห่งความจริง (2 เธสะโลนิกา 2:10) แต่นั่นไม่ใช่คุณ! คุณเกิดมาจากความจริงของพระองค์ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมีความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง! เฉพาะผู้ที่เกิดจากความจริงจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีของความจริง ซึ่งคือความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและยั่งยืน! แม้แต่ความเจริญรุ่งเรืองของคุณก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองของความจริง

ความเจริญรุ่งเรืองของคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่คือความเจริญรุ่งเรืองของตัวเลข เพราะเป็นไปตามสิ่งที่อยู่ในบัญชีธนาคารของพวกเขา นั่นคือการสะสมความมั่งคั่งของวัตถุ นั่นไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง เพราะเป็นช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว มันไม่จริง

อย่างไรก็ตามการดำเนินอยู่ในและโดยพระวจนะแห่งความจริงย้ายคุณเข้าสู่ความเป็นจริงนิรันดร์ ซึ่งเป็นที่คุณจะเห็นและมีประสบการณ์กับความเจริญรุ่งเรือง โอกาส และความเป็นไปได้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำทางฉันอย่างต่อเนื่องและทรงตอบสนองต่อความปรารถนาของฉันในสถานที่แห้งแล้ง ทำให้กระดูกของฉันแข็งแรง และฉันก็เป็นเหมือนสวนที่ถูกรดน้ำอย่างดีเสมอ นั่นคือเป็นน้ำพุซึ่งน้ำไม่เคยแห้ง! ฉันเกิดมาจากพระวจนะแห่งความจริง ซึ่งเต็มไปด้วยสาระสำคัญที่แท้จริงของชีวิต ความหวัง ความชื่นชมยินดี สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10; ยอห์น 17:17; เอเฟซัส1:13; มัทธิว 24:35


Comments are closed