พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2013

ความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด
Infinite Possibilities

“พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุโลกไว้ในจิตใจของมนุษย์ เพื่อมนุษย์จะมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่เดิมจนกาลสุดปลาย” (ปัญญาจารย์ 3:11)

คำแปลของคำว่า “โลก” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นในภาษาฮีบรูคือคำว่า “olam” ซึ่งหมายความว่าจากจุดเส้นขนาน หรือนิรันดร์กาล พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสั่งให้มนุษย์ปกครองโลกนี้ เพราะพระองค์ได้ใส่นิรันดร์กาลไว้ในวิญญาณของมนุษย์ ไม่มีขีดจำกัดหรือข้อจำกัดที่ซึ่งวิญญาณของมนุษย์สามารถไปได้ พระเจ้าได้ใส่นิรันดร์กาลไว้ในใจของมนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีนิมิต มุมมอง และความเข้าใจที่ไม่ธรรมดา
ย้อนกลับไปในยุคพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวาว่า “ทุกๆตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลาย ดังที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสส” (โยชูวา 1:3) อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่คุณไม่จำเป็นต้อง “เดินบน” ดินแดนเพื่อจะครอบครองมัน จากที่ที่คุณอยู่คุณสามารถครอบครองจากวิญญาณของคุณโดยผ่านถ้อยคำ
พระพรทั้งหมดที่คุณต้องการในชีวิตอยู่ภายในคุณ ความเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาจะต้องเริ่มต้นจากภายในคุณ คุณจะต้องกลายมาเป็นผู้ครอบครองจากภายในก่อน สิ่งใดก็ตามที่คุณยังไม่ได้ถือครองในวิญญาณของคุณจะหนีคุณไปในโลกฝ่ายร่างกายนี้ ดังนั้นในวันนี้ คุณต้องการอะไร ? ใช่งานหรือไม่? หรือว่าคุณต้องการเงินเพื่อธุรกิจบางอย่าง? จงมองเห็นภายในเสียก่อน ถ้าคุณไม่มีงานหรือเงินภายในคุณ คุณจะไม่มีทางเห็นมันภายนอก
พระคำของพระเจ้านำภาพของสิ่งที่คุณปรารถนามาให้คุณ เป็นภาพแห่งความเป็นไปได้ เมื่อคุณเห็นภาพเหล่านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเข้าใจในสิ่งที่คุณมองเห็น ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ ความหวังนั้นก็คือภาพแห่งความปรารถนาของคุณ เมื่อคุณยอมรับ กล่าวออกมา และสนับสนุนความจริงในสิ่งที่คุณได้มองเห็น มันก็จะถูกสถาปนาไว้
ไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถครอบครองจากภายใน ในปฐมกาล 13:15 พระเจ้าตรัสกับอับราม (ซึ่งต่อมาก็คืออับราฮัม) “…แผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์” โดยความเชื่ออับราฮัมได้ครอบครองโลกทั้งโลกจากภายในวิญญาณของเขา พระเจ้าได้เตรียมพระพรอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณในชีวิตนี้ แต่ในการที่จะชื่นชมกับพระพรเหล่านั้นได้ คุณจะต้องมองเห็นจากวิญญาณของคุณ และรับเอาไว้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์มองเห็นและเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรทั้งสิ้นที่เป็นของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์รู้และครอบครอบพระพรเหล่านั้นโดยความเชื่อในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:18; 2 โครินธ์ 3:17-18


Comments are closed