อังคาร ที่ 19 สิงหาคม 201410

ความเกี่ยวข้องของคุณในข่าวประเสริฐ
Your Relevance In The Gospel

“และพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย (ตามที่เขียนไว้ว่า `เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิตย์’” (2 โครินธ์ 9:8-9)

    ความเกี่ยวข้องของคุณในการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่พระเจ้าได้ส่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่ามีความยินดีในสวรรค์เหนือคนบาปคนหนึ่งที่กลับใจใหม่มากกว่าผู้ชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องกลับใจใหม่ (ลูกา 15:7) นี่เป็นเพียงครั้งเดียวที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ว่ามีบางสิ่งซึ่งทำให้เกิดการชื่นชมยินดีท่ามกลางทูตสวรรค์ในสวรรค์ คือการนำวิญญาณ สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ว่าการนำวิญญาณมีความสำคัญมากเพียงใด

การนำวิญญาณเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าควรเป็นสิ่งที่ผลักดันทุกสิ่งที่คุณทำ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ นักการเมือง ครู พนักงานธนาคาร ผู้บริหาร นักเรียน ฯลฯ ตราบใดที่แรงผลักดันส่วนตัวและแรงจูงใจของคุณคือการขยายอาณาจักรของพระเจ้า คุณก็จะมีชีวิตที่มีความหมายและเต็มล้น

การมีส่วนร่วมในการนำวิญญาณของคุณดึงดูดพระคุณและความรุ่งเรืองมากขึ้นมาสู่ชีวิตของคุณ ทำให้สติปัญญาของพระเจ้าทำงานภายในคุณในวิธีที่ไม่ธรรมดา ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าจะทรงปกป้องคุณเมื่อคุณนำข่าวประเสริฐไปยังประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่าพระเจ้าสามารถประทานพระคุณอย่างเหลือล้นให้แก่คุณ เพื่อให้มีเพียงพอในทุกสิ่ง และเต็มเปี่ยมในการดีทุกอย่าง เมื่อคุณมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐ พระคุณของพระเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อให้มีมากยิ่งขึ้น ยากอบ 4:6 กล่าวว่า “พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก…” ดังนั้นอย่าลังเลในโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ผ่านทางการมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระองค์ ฤทธิ์เดชแห่งการช่วยให้รอดของพระคริสต์เต็มเปี่ยมในโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความจริงของพระเจ้า เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า ดังนั้นพระคุณของพระองค์เต็มเปี่ยมในข้าพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 28:18; สดุดี 35:27


Comments are closed