อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

ความรู้ถึงสมบัติล้ำค่าภายในคุณ!
Acknowledge The Good Treasures In You!

“คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้น…” (มัทธิว 12:35)

คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งดีอยู่ภายในคุณ? ฟีเลโมน 1:6 กล่าวว่า “เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์” มีสิ่งดีอยู่ภายในคุณ สิ่งที่น่ารื่นรมย์ สิ่งที่นำความยินดี เกียรติ และความดีเลิศ ความเชื่อของคุณจะเกิดผลก็ต่อเมื่อคุณรู้ถึงสิ่งดีเหล่านี้ที่อยู่ภายในคุณในพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นทำงานผ่านการยอมรับและประกาศ จงยอมรับและประกาศว่าคุณคือคนที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็น คุณมีในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณมี และคุณสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณทำได้ จงตระหนักว่าคุณมีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดิน ดังนั้นฤทธิ์เดชอันเลิศที่ทำงานในคุณทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นของพระเจ้า (2 โครินธ์ 4:7)
จงเริ่มต้นที่จะค้นพบสิ่งดีภายในคุณและประกาศออกไป เพราะชีวิตคริสเตียนนั้นคือการค้นพบว่าคุณคือใครและปฏิบัติตามนั้น

คำอธิษฐาน
ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าในสติปัญญาทุกอย่าง ในความเข้าใจ และความรู้ ดังนั้น ข้าพระองค์มีวิญญาณดีเลิศ และข้าพระองค์มีเพียงพอในทุกสิ่ง เต็มล้นด้วยความดีและพระคุณนิรันดร์ของพระเจ้า ข้าพระองค์ได้รับการเปิดความรู้ในการมีความเข้าใจที่ถูกต้องของความยิ่งใหญ่แห่งมรดกของพระเจ้าภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed