จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2017
การอยู่อาศัยของพระพร
Habitation Of Blessings
“…พระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่า “ใครแตะต้องเสื้อของเรา?” (มาระโก 5:25-30)

     ความจริงที่สวยงามอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคุณในฐานะที่เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ก็คือ คุณเป็นที่อยู่อาศัยของพระพร เป็นผู้แจกจ่ายความดี 1 โครินธ์ 3:16 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?”

คริสเตียนเป็นบ้านของพระเจ้า เป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าได้เลือกที่จะสถิตภายในคุณ ดังนั้นคุณจึงเป็นพระพรสำหรับโลกนี้ นำเอาความรอด การรักษา ความรุ่งเรือง การปลดปล่อย และการช่วยเหลือไปสู่โลกนี้ผ่านทางคุณ เมื่อคุณได้พบกับคุณซึ่งเป็นของพระเยซูคริสต์ นั่นเป็นพระพรสำหรับพวกเขา อย่าลืมสิ่งนี้! จำในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” (ปฐมกาล 12:2) และพระองค์ได้ทรงอวยพระพรอับราฮัมจริงๆ

เปาโลได้เปิดเผยไว้ในกาลาเทีย 3:16 ว่าพระพรแห่งพระสัญญานั้นไม่ใช่สำหรับอับราฮัมเท่านั้น แต่สำหรับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย “บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น ไม่ได้ตรัสว่า “และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย” เหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคน แต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือ “แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน” นั่นคือพระคริสต์” พงศ์พันธุ์นั้นคือพระคริสต์ กาลาเทีย 3:29 กล่าวว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” วันนี้ เราเป็นผลแห่งพระพรนั้น เราได้รับพระพรของพระเจ้าและได้กลายเป็นพระพร

ทุกที่ที่คุณไป คุณได้นำเอาพระพรไปด้วยกับคุณ เมื่อคุณปรากฏตัว พระพรได้ไปถึงที่นั่น ไม่ว่าผู้คนจะตระหนักถึงสิ่งนั้นหรือไม่ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าคุณเป็นผู้ถือพระพรของพระเจ้า ทุกคนสามารถได้รับบางสิ่งจากพระเจ้าโดยการสัมผัสคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนป่วยคนหนึ่ง เนื่องจากรู้ว่าคุณบังเกิดใหม่และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตัดสินใจที่จะสัมผัสคุณ เขาคนนั้นสามารถได้รับการรักษาได้โดยไม่ต้องขออะไรจากคุณ

ถ้ามีบางคนที่กำลังจะตายเพราะโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคอะไรก็ตาม รู้ว่าเขาไม่ต้องร้องขอพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์! ถ้าเขาได้สัมผัสคริสเตียนโดยความเชื่อ เขาจะได้รับการรักษาที่ต้องการ

จำไว้ว่า แม้ไม่ได้รับการอนุญาตจากพระเยซู หญิงผู้หนึ่งที่เป็นโรคโลหิตตกมาสิบสองปี มากับฝูงชนข้างหลังพระเยซู สัมผัสชายฉลองของพระองค์ และโลหิตของเธอก็หยุดทันที เรามีฤทธิ์เดชและพระพรเดียวกันนั้นภายในเราในวันนี้ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเรา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นจึงเป็นผู้แจกจ่ายพระพร ความรอด ความชอบธรรม ความรุ่งเรือง การรักษา ความดีของพระเจ้า พระคุณ และพระเมตตาไหลผ่านข้าพเจ้าเพื่อเป็นพรแก่โลกของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้านำเอาความหวัง การปลดปล่อย และความยินดีไปสู่คนมากมาย ในนามพระเยซูอาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:6; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed