พุธ ที่ 19 กันยายน 2018
ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้คุณตกต่ำลงได้
NOTHING CAN PUT YOU DOWN

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก” (1 ยอห์น 5:4)

   มีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ นั่นคือชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเราได้รับในฐานะคริสเตียน เราไม่ธรรมดา เราไม่ได้อยู่ในโลกในฐานะเหยื่อ แต่เราเกิดมาเป็นผู้ชนะ 2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” นี่คือชีวิตของคุณ คุณมีชัยชนะในทุกวัน, ในทุกสถานที่ และในทุกสิ่ง

แน่นอนว่ามีคนที่คิดว่าชีวิตไม่ได้ “โรยด้วยกลีบกุหลาบ” แต่เต็มไปด้วย “การขึ้นและการลง” แต่เหตุผลที่พวกเขาคิดแบบนี้ก็เพราะความไม่รู้ของพวกเขา คุณควรที่จะดำเนินชีวิตในชัยชนะเหนือสถานการณ์ทุกอย่างที่คุณต้องเผชิญ เพราะว่าพระคริสต์ทรงอยู่ในคุณ การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และนำคุณไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะนี้

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้า “…ทรงทำให้พระคริสต์ (พระเยซู) เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ในสวรรค์สถาน สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” (เอเฟซัส 1:20-21) นั่นไม่ใช่ทั้งหมด พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้า “…ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:5-6)

พระเจ้าทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ คุณได้นั่งกับพระองค์ในพระสิริสูงส่งเหนือกว่า “ทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” คุณได้นั่งอยู่ในสถานที่แห่งสิทธิอำนาจและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และนี่หมายความว่าคุณไม่สามารถพ่ายแพ้ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้คุณตกต่ำลงได้ เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

ไม่สำคัญว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่สำคัญว่าคุณได้ทนทุกข์หรืออยู่ในความมืดมานานเท่าไรแล้วแสงสว่างได้มาถึงคุณ ความจริงได้รับการเปิดเผย พระคริสต์คือชีวิตของคุณ, กำลังของคุณ และชัยชนะของคุณ คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต คุณเกิดมาเพื่อครอบครอง และดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวัน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ฉันเกิดมาเป็นผู้มีชัย และฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือซาตาน, สถานการณ์ในชีวิต, สภาพเศรษฐกิจของโลกนี้ และปัญหาอื่น ๆ ที่ได้ทำลายชีวิตของผู้คน ฉันดำเนินชีวิตที่เหนือกว่าอิทธิพลที่เสียหายของโลกโดยฤทธิ์อำนาจของผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าซึ่งอยู่ในฉัน ฉันเป็นผู้มีชัยในพระเยซูคริสต์ตอนนี้และตลอดไป สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; ลูกา10:19


Comments are closed