อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2014

ไม่มีขีดจำกัดสำหรับพระคำ
No Limitation For Words

“โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์” (สดุดี 33:6)

    ร่างกายของมนุษย์เป็นข้อจำกัดของความเป็นพระเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้อธิบายสิ่งนี้กับคุณ เมื่อพระเยซูทรงดำเนินในร่างกายมนุษย์ มีบางสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถทำได้ เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ไม่สามารถดำเนินชีวิตทุกวัน ทุกชั่วโมงโดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยได้ พระองค์ต้องนอนหลับ พระองค์อยู่ในเรือและนอนหลับ เพราะพระองค์ทรงเหนื่อยล้า

พระองค์ต้องการที่จะเป็นอิสระจากร่างกายนี้ได้อย่างไร ก็โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์! นั่นคือสิ่งที่พระองค์มีสำหรับเรา ให้พระวิญญาณเป็นอิสระภายในเรา พระองค์ไม่สามารถประกาศนอกเหนือจากอิสราเอลได้ แม้ว่าพระองค์จะทรงรักโลกนี้ทั้งหมด แต่พระองค์ถูกจำกัดไว้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคนยิว แม้แต่หญิงชาวสะมาเรียยังไม่ต้องการที่จะฟังพระองค์ นางกล่าวว่า “ท่านขอน้ำจากฉันได้อย่างไร! ท่านเป็นคนยิวและฉันเป็นชาวสะมาเรีย เราไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกัน” คิดถึงชาวโรมัน พวกเขาก็คงจะปฏิบัติกับพระองค์เช่นเดียวกัน

ข้อจำกัดของร่างกายมนุษย์คือความจำกัดของความเป็นพระเจ้าภายในคุณ พระเยซูคือพระคำ แม้ในเวลาที่พระองค์กำลังหลับ “พระคำ” ไม่ได้หลับไปด้วย เหตุผลเดียวที่พระองค์หลับก็เพราะว่าร่างกายเหนื่อย และร่างกายต้องการพักผ่อน ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าแก่นแท้ของวิญญาณมนุษย์ คือตัวบุคคลของมนุษย์นั้นไม่ใช่ร่างกาย เพราะว่าร่างกายมีข้อจำกัดที่เห็นได้อย่างชัดเจน

แต่พระเจ้าได้ออกแบบความเป็นพระเจ้าให้สามารถปลดปล่อยผ่านทางพระคำ! พระคำไม่มีข้อจำกัด เพราะว่าพระคำเข้าไปในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณสามารถกล่าวจากที่ซึ่งคุณอยู่และทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ในโลกนี้ นั่นคือฤทธิ์เดชแห่งพระคำ! คุณสามารถพูดจากในห้องชั้นใน และจะทำให้เกิดผลกระทบในสวรรค์ได้

พระคำ! ถ้อยคำของคุณมีความสำคัญอย่างไร! เมื่อวิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้อยคำของคุณกลายเป็นวิญญาณและชีวิต เหมือนถ้อยคำของพระเยซู ดังนั้นเมื่อคุณมีสถานการณ์ที่ต้องจัดการ เมื่อคุณมีบางสิ่งที่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวนาพระคำ จุ่มวิญญาณของคุณในพระคำจนกระทั่งมีเพียงพระคำที่ออกมาจากปากของคุณ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า ข้าพเจ้าคือผลผลิตแห่งพระคำ ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงอย่างสมบูรณ์ของพระคำพระเจ้า ถ้อยคำของข้าพเจ้าคือวิญญาณและเป็นชีวิต ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าพูด ฤทธิ์เดชได้ถูกปลดปล่อยออกไปเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12; อิสยาห์ 55:11


Comments are closed