เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2015

ใช้วิธีการแห่งการสรรเสริญ
Adopt The Praise Strategy

“อยู่มาในครั้งที่เจ็ด เมื่อปุโรหิตเป่าแตร โยชูวาบอกแก่ประชาชนว่า “จงโห่ร้องขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว”” (โยชูวา 6:16)

    ในข้อพระคำตอนต้น เราสังเกตเห็นถึงวิธีการของพระวิญญาณที่ให้ชนชาติอิสราเอลยึดเมืองเยรีโค วิธีการเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง มีเวลาของกลยุทธ์แห่งชัยชนะในการที่จะให้โมเสสยกมือขึ้น เพื่อเอาชนะชนชาติอามาเลค แต่ตอนนี้เป็นวิธีการที่ต่างออกไป พระเจ้าบอกให้พวกเขาเดินรอบเมืองเยรีโคหกวัน วันละหนึ่งรอบ

ในวันที่เจ็ด เมื่อเขาเดินรอบเมืองเจ็ดรอบ ในรอบที่เจ็ดนั้นพวกเขาตะโกนโห่ร้องขึ้น และกำแพงเมืองเยรีโคก็ถล่มลงมา (โยชูวา 6:5) มีเวลาเมื่อพระเจ้าต้องการให้คุณทำคือสรรเสริญพระองค์เท่านั้น ในเวลาเช่นนั้น พระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้คุณเริ่มต้นผูกมัดและขับผีให้ออกไป แต่เมื่อคุณสรรเสริญพระองค์ พลังแห่งความมืดก็จะหนีไป! สภาพแวดล้อมจะเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ!

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา” (สดุดี 149:6) จินตนาการถึงการที่เปาโลและสิลาสถูกจองจำอยู่ในคุก เป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย แม้กระนั้นก็ตาม ในเวลาประมาณเที่ยงคืน ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด ในเวลาเมื่อความเจ็บปวดและความจริงของการถูกจองจำอาจจะมากเกินไปที่จะรับไหว แทนที่จะโกรธพระเจ้าที่ทอดทิ้งพวกเขา พวกเขาใช้วิธีการแห่งการสรรเสริญ พระคำกล่าวว่าพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้า จนกระทั่งเกิดการแหกคุกที่เหนือธรรมชาติ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ทำให้ทั้งคุกสั่นสะเทือนจนถึงรากฐาน ประตูคุกเปิดออก และชายทั้งสองคนเดินออกมา (กิจการ 16:23-26)

คุณอยู่ที่ไหนในชีวิตของคุณวันนี้? สถานการณ์อะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าไม่สามารถเอาชนะได้? อย่ายอมแพ้ อย่าสงสารตัวเอง อย่ารู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง ใช้วิธีการแห่งการสรรเสริญ สรรเสริญพระเจ้าให้มากจากวิญญาณของคุณ ไม่ใช่ในการคาดหวังสำหรับชัยชนะ แต่ในชัยชนะ สรรเสริญพระองค์โดยรู้ว่าพระองค์ทรงทำให้เรามีชัยชนะในพระคริสต์เสมอ และทรงสำแดงความโปรดปรานแห่งความรู้ของพระองค์โดยเราในทุกสถานที่ (2 โครินธ์ 2:14) สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวิธีการแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่เปิดเผยแก่ข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์วันนี้ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ทุกเวลา และคำสรรเสริญของพระองค์จะอยู่ในปากของข้าพระองค์เสมอ ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั่วโลกนี้ และทำให้ความอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่คนทุกยุคสมัย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 พงศาวดาร 20:21-22; สดุดี 89:15


Comments are closed