เสาร์ ที่ 10 กันยายน 2016

เราเป็นลูกแห่งพันธสัญญา

We’re Children Of The Covenant

“ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะนั้น และของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือได้ตรัสกับอับราฮัมว่า ‘บรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า’(กิจการ 3:25)

    คนในพระคัมภีร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและสำคัญอย่างมากตลอดทุกยุคสมัยคืออับราฮัม สิ่งที่ทำให้เขาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในสิ่งต่างๆ นั้นคืออะไร? ก็คือพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทำไว้กับเขา อับราฮัมเป็นเพื่อนตามพระสัญญาของพระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่ามีคริสเตียนบางคนพูดว่า พวกเขามีพันธสัญญากับพระเจ้า ไม่ใช่ คุณไม่มีพันธสัญญาอะไรกับพระเจ้า อับราฮัมมีพันธสัญญากับพระเจ้า แต่เราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญานั้น เราเป็นใคร?

เราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม “เพราะว่า ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ เพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:26-29)

ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เราคือลูกแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำไว้กับเขา นี่คือความจริงที่ยอดเยี่ยม! ให้ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างต่อไป จินตนาการถึงสามีและภรรยาของเขาในคำสัญญาในการแต่งงาน ลูกๆ ของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในคำสัญญานั้นหรือไม่? ไม่อย่างแน่นอน! ลูกของพวกเขาคือผลแห่งคำสัญญานั้น

หนังสือมากมายถูกเขียนเกี่ยวกับพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า ความอันตรายของคำสอนที่ไม่ถูกต้องนี้คือว่าในขณะที่กำลังอธิษฐานหรือพยายามที่จะทำให้เกิดผลบนพื้นฐานว่าคุณอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า คุณเพียงพยายามจะได้ในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว และคุณจะไม่มีทางได้โดยวิธีนั้น มีสิ่งที่ผู้คนอธิษฐานและดิ้นรนให้ได้มาทั้งที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น ถ้าเพียงพวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นใคร และตำแหน่งของพวกเขาในพระคริสต์ เราคือลูกแห่งพันธสัญญา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญานั้น! เหมือนกับที่อับราฮัมมั่งคั่งในสัตว์เลี้ยง เงินและทอง ข้าพเจ้าก็เกิดผลและมั่งคั่งในทุกสิ่งเช่นนั้น! ข้าพเจ้าเชื่อมต่อกับแหล่งทรัพยากรของสวรรค์ ดำเนินชีวิตในความมั่งมีเสมอ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:4; 2 เปโตร 1:11


Comments are closed