พุธ ที่ 19 เมษายน 2017
เราเดินในความชอบธรรม
We Walk In Righteousness

“โดยพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป” (1 โครินธ์ 1:30)

    การเป็นคริสเตียนนั้นคือการเดินในความชอบธรรม อะไรคือความชอบธรรม? คือธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณ ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า ความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องและทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ พระเจ้าถูกต้องเสมอ นั่นคือธรรมชาติของพระองค์ที่จะถูกต้อง ธรรมชาติแห่งความชอบธรรมนี้ทำงานอยู่ภายในเรา ดังนั้นในแผ่นดินของเรา เราทำสิ่งที่ชอบธรรม เราเดินในความชอบธรรม และทำงานที่ชอบธรรม เราสำแดงความดีของพระเจ้าทุกหนแห่ง โลกนี้อาจจะไม่พึงพอใจเมื่อคุณเดินในความชอบธรรม เป็นเหตุผลเดียวกับที่พวกฟาริสีและสะดูสีมีปัญหากับการทำการดีอย่างเช่นที่พระเยซูได้ทำ พวกเขาเข้าใจพระองค์ผิด ยกตัวอย่างในที่ทำงานของคุณ คุณได้ทำบางสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับการชมเชย แต่คุณกลับถูกตำหนิในการดีของคุณ อย่ารู้สึกแย่กับมัน สำแดงธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณต่อไป

เพียงเพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆ จะชอบคุณ อาจมีคนที่จะต่อต้านคุณ และพยายามทำให้คุณยอมประนีประนอม พวกเขาอาจจะเรียกคุณว่าชั่วร้าย แม้ในการดีของคุณ คงรักษาท่าทีของคุณไว้ ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลง คุณยิ่งใหญ่กว่าศัตรูของคุณ จงยืนอยู่ในพระคำ และสำแดงการเป็นคริสเตียน ไม่ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างไรก็ตาม คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจึงเป็นการทรงเรียกของคุณที่จะเดินในความชอบธรรม ไม่ว่าจะมีแรงกดดันและความท้าทายใดๆ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ผู้ชนะในชีวิต ได้รับพระคุณที่จะครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า ข้าพเจ้าเดินในความชอบธรรม และทำให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 54:17; โรม 5:17


Comments are closed