จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2016

เรามีชีวิตของพระเจ้า

We Have Divine Life

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ”(โรม 6:23)

    ในการสามัคคีธรรมของเรากับพระบิดาและพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ เราได้รับบางสิ่งมาฟรี และนั่นคือชีวิตนิรันดร์ “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12) อะไรคือชีวิตนิรันดร์? คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า-คุณค่าของชีวิตพระเจ้า ในโลกนี้ มีทั้งชีวิตสัตว์และชีวิตพืช และก็ยังมีชีวิตมนุษย์อีกด้วย อย่างไรก็ดี ตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้ มีชีวิตแบบพระเจ้า และนั่นคือชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ บางสิ่งเกิดขึ้นจริงในโลกฝ่ายวิญญาณ ชีวิตมนุษย์ของคุณถูกแทนที่ด้วยชีวิตของพระเจ้า นี่คือความจริง เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนา การบังเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เป็นการบังเกิดฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

คำว่า “คน” หมายความว่า “สิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด” บางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เชื้อพันธุ์ใหม่หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพระเจ้า นั่นคือคนที่คุณเป็น พระคัมภีร์กล่าวว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) “ผลแรก” หมายความว่า “ที่หนึ่งและดีที่สุด”

ยอห์นได้ประกาศไว้ใน 1 ยอห์น 5:13 “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเขาที่จะให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตของพระเจ้า? นั่นก็เพราะว่าคุณไม่สามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ ฤทธิ์เดช และอิทธิพลของชีวิตนั้นได้ นอกจากว่าคุณจะมีชีวิตนั้นและรู้ว่าคุณมี

ฟีเลโมน 1:6 กล่าวว่า “และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์” ตระหนักและยืนยันว่าคุณมี และสามารถมีชีวิตของพระเจ้า เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรม การนมัสการ การครอบครอง และพระสิริ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นผู้รับส่วนธรรมชาติของพระเจ้า ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะทุกประการของความเป็นพระเจ้า ชีวิตที่ถูกทำลายไม่ได้ของพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถูกตั้งโปรแกรมและตั้งอยู่ในชีวิตที่สูงกว่า แจกจ่ายความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10; ยอห์น 3:16; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed