จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2016

เรามีการบังคับตนเอง
You Have A Sound Mind

“เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2 ทิโมธี 1:7)

    ในฐานะคริสเตียน เรามีจิตใจของพระคริสต์ เป็นจิตใจที่มีการบังคับตนเอง นั่นหมายถึงจิตใจที่ยอดเยี่ยม ไม่สำคัญว่าหลายคนจะคิดว่าคุณดีหรือไม่ พระเจ้าทรงตรัสว่าคุณเป็น ดังนั้นจงมองเห็นตัวเองเช่นนั้น และพูดไปในทิศทางเดียวกัน

จิตใจที่ดีหรือยอดเยี่ยมนั้นคือจิตใจที่จดจ่อที่พระคำ เป็นจิตใจที่ถูกควบคุมและได้รับอิทธิพลจากพระคำ และไม่ใช่สองจิตสองใจ เป็นจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และอยู่ในทาง และทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป การบังคับตนนั้นคิดและทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น ไม่ยอมให้มีความสามัญธรรมดาหรือความไม่สมบูรณ์

พระเจ้าต้องการความสมบูรณ์ พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48) นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงได้ทรงประทานการบังคับตนให้แก่คุณ เป็นจิตใจที่ได้รับการเจิม ดังนั้นคุณจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอย่างมากในสิ่งที่คุณทำและในแบบที่ทำให้คุณเป็นที่โดดเด่นตลอดเวลา ยืนยันอยู่เสมอว่าคุณสมบูรณ์ดี กล่าวกับตัวเองอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้ามีวิญญาณที่ยอดเยี่ยม และข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆ อย่างยอดเยี่ยม เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิญญาณที่ยอดเยี่ยมทรงสถิตภายในข้าพเจ้า พระองค์ได้เจิมความคิดของข้าพเจ้าให้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม” จงมีความตระหนักรู้นี้ทุกวัน

พระคำเป็นพยานว่าคุณมีการบังคับตน อย่ารอให้ใครพูดสิ่งนี้เกี่ยวกับคุณ พระเจ้าได้ตรัสไว้ ดังนั้นจงกล้าที่จะยืนยันในสิ่งเดียวกันนี้ “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัส…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่น….” ดังนั้น แม้ในเวลานี้ให้ประกาศว่า “ข้าพเจ้ามีการบังคับตนเอง ข้าพเจ้าทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าถูกแยกออกมาเพื่อความยอดเยี่ยม!” กล่าวสิ่งนี้กับตัวเองหลายๆ ครั้งในวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้ข้าพเจ้าฉลาดอย่างมาก พระองค์ได้เจิมจิตใจของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้ามีความเข้าใจพิเศษ ข้าพเจ้าไวในการเข้าใจ และสติปัญญาของพระเจ้าทำงานภายในข้าพเจ้าเพื่อทำให้เกิดผลที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:16; สดุดี 119:99; โรม 12:2


Comments are closed