เสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2014

เมื่อพระคริสต์ถูกสำแดงภายในคุณ
When Christ Is Manifested In You

“…พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร” (1 ยอห์น 3:8)

    สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับคนๆหนึ่งได้คือ การรู้จักและมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขา เมื่อพระคริสต์ถูกสำแดงออกในชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะต้องออกไป เมื่อพระองค์สำแดงพระองค์ในชีวิตของคุณ พลังของบาปก็ถูกทำลาย และความชอบธรรมเข้ามาแทนที่

มนุษย์คือวิญญาณ เขาดำเนินชีวิตในร่างกาย และเขามีจิตใจ จิตใจคือที่ซึ่งความคิด ความตั้งใจ และความรู้สึกอยู่ อย่างไรก็ตามเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่บังเกิดใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมบางคนที่บังเกิดใหม่แล้วแต่ยังมีมารร้ายในร่างกายของเขา หรือยังมีความคิดที่ไม่ดีในความคิดของเขา ทำให้มารร้ายสำแดงตัวของมันในความคิดของเขา แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” พระคริสต์ไม่ควรที่จะถูกสำแดงในวิญญาณของคุณเท่านั้น แต่ควรจะถูกสำแดงในจิตใจและร่างกายของคุณด้วย

เมื่อพระองค์ถูกสำแดงในจิตใจของคุณ คุณจะคิดความคิดของพระเจ้า และมีความรู้สึกของพระองค์ และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ถ้าคุณป่วยในวันนี้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ สำแดงพระคริสต์ในส่วนที่ร่างกายของคุณเจ็บป่วยอยู่! โรม 8:10 กล่าวว่า ถ้าพระคริสต์อยู่ภายในคุณ ถึงแม้ว่าร่างกายจะตายแล้วเพราะความบาป วิญญาณก็ประทานชีวิตเพราะเหตุความชอบธรรม สรุปคือว่าพระคริสต์ภายในคุณคือสง่าราศีของพระเจ้า

พระคำของพระเยซูในยอห์น 14:21 และ 23 บอกให้เรารู้ว่าพระคริสต์จะสำแดงพระองค์ในชีวิตของคุณได้อย่างไร ก็โดยการรักพระเจ้าและกระทำตามพระคำของพระองค์ พระองค์สามารถสำแดงพระองค์ภายในคุณ ไม่เพียงเข้ามาในชีวิตของคุณและกำหนดทิศทางของคุณผ่านทางวิญญาณของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถสำแดงพระองค์เองในร่างกายของคุณทำให้คุณแข็งแรงและมีสุขภาพดีได้อีกด้วย

ถ้าคุณไม่สามารถเดินได้ ถ้าพระองค์สำแดงพระองค์ในขาของคุณ ขาของคุณก็จะได้รับการรักษา ถ้าคุณต้องผ่าตัดหัวใจ และพระองค์สำแดงพระองค์ในหัวใจของคุณ พระองค์จะประทานหัวใจใหม่ให้กับคุณ พระคริสต์ภายในคุณคือคำตอบ พระองค์คือทั้งหมดที่คุณต้องการ ติดตามพระองค์หมดหัวใจของคุณ และมอบตัวคุณเองทั้งหมดที่พระคำของพระองค์ สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงชีวิตของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ เพราะพระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะและการครอบครองตลอดไป พระคริสต์ภายในข้าพระองค์คือความหวังแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ สุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง และการครอบครองเหนือทุกเหตุการณ์ในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10; โคโลสี 2:10


Comments are closed