เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2017
เติมเต็มด้วยความบริบูรณ์ของพระองค์
Filled With All His Fullness
“คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:19)

     การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นคือการเต็มล้นด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า อะไรที่ทำให้พระเยซูแตกต่างไปจากผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ ที่มาก่อนหน้าพระองค์? ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในพระองค์ ที่ทำให้พระองค์เป็นพระคริสต์ บางคนกล่าวว่า “พระคริสต์” นั้นมีความหมายว่าผู้ได้รับการเจิม ใช่ แต่นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งนี้ เพราะว่าผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนนั้นก็ได้รับการเจิม ไม่ว่าจะเป็นโยชูวา โมเสส ดาวิด เอลีชา ซามูเอล อาโรน และคนอื่นๆ มากมายในพระคัมภีร์เดิม แต่พวกเขาได้รับพระวิญญาณขนาดหนึ่งเท่านั้น

นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างสำหรับพระเยซูเพราะว่าพระองค์ได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มขนาด พระองค์ได้รับทั้งหมดของพระวิญญาณ ยอห์น 3:34 กล่าวว่า “เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด” ผู้เผยพระวจนะทุกคนได้รับพระวิญญาณบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น พระคำได้บอกเราเกี่ยวกับโยชูวาว่า “และโยชูวาบุตรนูนก็ประกอบด้วยสติปัญญา เพราะโมเสสได้วางมือของท่านบนเขา…” (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9) โมเสสทำสิ่งนั้นเพราะว่าพระเจ้าได้บอกให้เขาวางมือบนโยชูวา

อย่างไรก็ดี ในกรณีของพระเยซู พระองค์เต็มล้นด้วยพระเจ้า พระองค์ไม่ได้มีพระวิญญาณแห่งสติปัญญาเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นสติปัญญา พระเยซูคริสต์เต็มด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า ทำให้เรารู้ว่าเราก็สามารถเต็มล้นด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์” (โคโลสี 1:19)

โคโลสี 2:10 กล่าวว่า “และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์…” คุณสมบูรณ์ในพระองค์ผู้ที่เป็นศูนย์รวมของความสมบูรณ์แบบ ฤทธิ์เดช และทุกสิ่งที่ถาวรจากสวรรค์ เป็นความจริงที่เป็นพระพรอะไรเช่นนี้! นี่หมายความว่าพระคริสต์ได้อยู่ภายในคุณ ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอยู่ภายในคุณ คุณมีทั้งหมดของพระเจ้า! ดังนั้น ให้เผชิญชีวิตด้วยความตระหนักรู้ของผู้ชนะ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มขนาด เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ ข้าพเจ้าเต็มด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า ดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเผชิญชีวิตด้วยความตระหนักรู้ของผู้ชนะ ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้เพราะความเพียงพอของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16-17; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed