พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2015

เดินในทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า!
Walking In Prearranged Paths!

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ พระเจ้าไม่ได้ประหลาดใจเกี่ยวกับคุณ เพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักคุณ ก่อนที่คุณจะเกิดมา มีทางที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระเจ้าสำหรับคุณ และเป็นทางที่ยิ่งใหญ่ ทุกสิ่งที่คุณจะได้เป็นในชีวิตได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว! คำถามคือว่า คุณกำลังเดินในทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ ในทางนั้นไม่มีความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ ความยากจน หรือความเจ็บป่วย!

เป็นทางที่ถูกกำหนดไว้โดยพระเจ้า ถ้าคุณกำลังพบกับความสับสนในชีวิตของคุณ คุณกำลังเดินอยู่ในทางไหน? คุณควรจะเดินอยู่ในทางที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้! ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในทางที่ผิด คุณสามารถเดินย้อนรอยเท้าของคุณในวันนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้า ว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”” (อิสยาห์ 30:21) สรรเสริญพระเจ้า! นี่คือข้อความของพระองค์ให้กับชายและหญิงทุกคนบนโลกนี้ “มีทางที่ควรจะเดินไป! เป็นทางที่ถูกเตรียมไว้ก่อนหน้า ถูกกำหนดไว้สำหรับคุณ เพื่อให้มีชีวิตที่ดี”

เมื่อคุณมอบหัวใจของคุณแด่พระคริสต์ คุณได้มาอยู่บนทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ! พระองค์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต พระองค์ทรงเป็นทางออกจากความสับสน! ในพระองค์ มีชัยชนะ สุขภาพจากสวรรค์ สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง!

โดยผ่านทางพระคำของพระองค์ พระองค์สามารถนำคุณไปในทางแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ และความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุด พระองค์ได้วางแผนการเฉพาะสำหรับชีวิตของคุณ และเมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะนำคุณไปในทางแห่งลิขิตชีวิตของคุณในพระองค์ เป็นทางแห่งความชอบธรรมและสันติสุข!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทางแห่งความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่ดีตามที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ ได้สำแดงพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 58:11; เยเรมีย์ 29:11


Comments are closed