จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2014

เจิมด้วยสติปัญญาอันยอดเยี่ยม
Anointed With Excellent Wisdom

“เราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในตัว และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัว” (ดาเนียล 5:14)

     ในพระคัมภีร์เดิม ดาเนียลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่วิญญาณอันยอดเยี่ยม เขาได้รับการอวยพรด้วยสติปัญญาที่ยอดเยี่ยม ตัวอย่างอีกคนคือกษัตริย์ซาโลมอน ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีจนกระทั่งถึงพระเยซู อย่างไรก็ดี เราอาจจะชื่นชมในความยอดเยี่ยมและสติปัญญาของดาเนียลและซาโลมอน เรามีบางสิ่งในพระคัมภีร์ใหม่ที่เขาทั้งสองคนไม่มี นั่นก็คือพระคริสต์! พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของเรา โคโลสี 2:3 กล่าวว่าในพระองค์คือคลังแห่งสติปัญญาและความรู้ที่ปิดซ่อนอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่า พระองค์คือศูนย์รวมแห่งสติปัญญาและความรู้ทั้งปวง

พระคริสต์องค์เดียวกันนี้ ตาม 1 โครินธ์ 1:30 ได้เป็นสติปัญญาของเรา “โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา…” ดังนั้นในพระคริสต์ เราจึงสามารถเข้าสู่แหล่งขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาและความรู้ทั้งปวงได้ เป็นความจริงยอดเยี่ยม! เมื่อคุณได้ให้พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ และพระองค์ได้เข้ามาครอบครองหัวใจของคุณแล้ว สติปัญญาของพระองค์จึงอยู่ภายในคุณ ไม่เพียงแต่พระเยซูจะมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณเท่านั้น พระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งความคิดของคุณด้วย การตัดสินใจ ความคิด และความรู้สึกของคุณ

ในการเป็นพระเจ้าในความคิดของคุณหมายความว่าพระองค์ทรงควบคุมความคิดของคุณ ความคิดของคุณได้รับการเจิมให้รับการชำระทางความคิด 1 โครินธ์ 2:16 กล่าวว่า “…เราก็มีพระทัยของพระคริสต์…” ความคิดของคุณได้รับการเจิมเพื่อคิดอย่างยอดเยี่ยมและจัดการอย่างชาญฉลาดในทุกส่วนของชีวิต

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนมากมายเริ่มต้นที่จะชื่นชมและฉวยโอกาสในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเรา! หลายคนเข้าใจและตระหนักถึงวิธีในการเดินในสติปัญญาของพระเจ้า และดำเนินชีวิตในชัยชนะทุกๆวัน! สติปัญญาจะสอนคุณให้จัดการกับบ้านของคุณ ครอบครัวของคุณ ชีวิตสมรสของคุณ ธุรกิจของคุณ การเงิน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ เรียนรู้ในพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และฉวยโอกาสในสติปัญญาของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ความคิด คำพูด และการกระทำของข้าพระองค์ได้รับการเจิมเพื่อให้เกิดผลอันยอดเยี่ยม ข้าพระองค์ถูกส่งขึ้นไปสู่ที่แห่งเกียรติและการเลื่อนขั้น ผ่านทางสติปัญญาของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:7-8; เอเฟซัส 1:17


Comments are closed