วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน

เกิดในแผ่นดินแห่งความสว่าง
Born Into The Kingdom Of Light

“แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

     พระเยซูตรัสว่า “ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” (ยอห์น 3:3) แผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินแห่งความสว่าง นั่นคืออาณาจักรแห่งชีวิต และจนกว่าชายคนหนึ่งจะบังเกิดใหม่ เขาก็จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือความสว่างของแผ่นดินของพระเจ้า นั่นคือเขาอยู่ในความมืด

นี่คือเหตุผลที่พระเยซูตรัสในยอห์น 3:7 ว่า “…พวกท่านต้องเกิดใหม่” ผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่อยู่ในอาณาเขตของซาตานและไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้ เขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะเขาไม่ได้อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าคนสองคนจะเป็นฝาแฝดแท้ ถ้าคนหนึ่งบังเกิดใหม่และอีกคนหนึ่งไม่ คนหนึ่งก็อยู่ในแผ่นดินแห่งความสว่าง และอีกคนอยู่ในแผ่นดินแห่งความมืด สำหรับคนที่จะเข้ามาในความสว่างของพระเจ้า มีชีวิต และธรรมชาติของพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เขาต้องบังเกิดใหม่

เรื่องการบังเกิดใหม่ โคโลสี 1:13 กล่าวว่าพระเจ้าได้ “ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” ตั้งแต่อาดัมทำบาปต่อพระเจ้าในสวนเอเดน ความมืดได้เข้ามาในโลกนี้และมนุษย์แปลกแยกจากชีวิตของพระเจ้า นั่นคือถูกตัดขาดจากความสว่างของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง แต่ทันทีที่คุณป่าวประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของคุณ คุณก็ได้รับชีวิตนิรันดร์และตื่นขึ้นมาในแผ่นดินแห่งความสว่าง ในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า!

ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อหลักของเราแสดงถึงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ นั่นคือความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ตอนนี้คุณเดินอยู่ในความสว่างเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่าง ความสว่างของพระองค์กลายเป็นความสว่างของคุณ เหมือนดังที่ผู้เขียนสดุดีได้เผยพระวจนะไว้ว่า “เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์” (สดุดี 36:9) ฮาเลลูยา!

การบังเกิดใหม่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่าคุณได้ถูกนำออกมาจากความบาป ความเจ็บป่วย โรค ความหดหู่ ความยากจน ความผิดหวัง และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตานและความมืด เข้าสู่พระสิรินิรันดร์ของพระเจ้า นั่นคือแผ่นดินของพระองค์ ที่ซึ่งคุณปกครองในชีวิตโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม ไม่มีความมืดอยู่เลย ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของฉัน ฉันเกิดในแผ่นดินแห่งความสว่าง ดังนั้นฉันจึงเปล่งประกายและปกครองด้วยพระสิริในชีวิตโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม การเดินทางในชีวิตของฉันคือการเดินทางของพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นใจว่าได้รับพระพร ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:12-13;โรม 12:2; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed