ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น (ฮีบรู 11:1)

ความหวังเป็นคุณธรรมที่ดี แต่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพของคุณ มีความแตกต่างระหว่างความเชื่อและความหวัง ความหวังเป็นเรื่องของอนาคต แต่ความเชื่อคือเรื่องของปัจจุบัน จงเข้าใจสิ่งนี้จากมุมมองนี้: พระเยซูถูกเผยพระวจนะว่าเป็นความหวังของประชาชาติ นั่นคือพระองค์เป็นความหวังของอิสราเอล พระองค์ถูกเรียกว่าความหวังแห่งความรอด

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือถ้ามนุษย์จะได้รับความรอด พระบุตรของพระเจ้าจะต้องเสด็จมา จะต้องมีเครื่องบูชาสำหรับความบาปของโลกนี้ และพระเยซูคือเครื่องบูชานั้น เมื่อยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเห็นพระองค์ เขาก็ร้องอุทานว่า “จง​ดู​พระ​เมษ​โป​ดก​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​รับ​บาป​ของ​โลก​ไป” (ยอห์น 1:29)

ตอนนี้พระเยซูเสด็จมาและทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ พระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนแทนเรา พระองค์จ่ายราคาเต็มจำนวนสำหรับความบาปของมนุษย์ และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงยกพระองค์ขึ้นเพื่อประทานมรดกให้แก่เรา โคโลสี 1:12 กล่าวว่า “และ​ให้​ท่าน​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ท่าน​สา​มารถ​มี​ส่วน​ใน​มร​ดก​ของ​ธรร​มิก​ชน​ใน​ความ​สว่าง” ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงประทานมรดกให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะหวังในสิ่งนี้

“ความหวัง” (พระเยซู) เสด็จมาและทำให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงส่งพระองค์มาเพื่อประทานและทำเพื่อเราสำเร็จ ฮาเลลูยา! ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจากพระเจ้าได้ถูกทำให้บรรลุผลสำเร็จและมอบให้แก่คุณแล้วในพระเยซูคริสต์ ตอนนี้คุณต้องทำตามความเชื่อของคุณ

อย่าพูดว่า “ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งความเจ็บป่วยนี้จะออกไปจากร่างกายของฉัน” หยุดหวัง จงทำตามความเชื่อของคุณ ถ้าสภาพต้องเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเกิดขึ้นโดยความเชื่อ ความเชื่อเข้าครอบครอง เดี๋ยวนี้! ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ความเชื่อของฉันทำงานและมีชัยตอนนี้! ในพระนามของพระเยซู ฉันเดินในความสว่างแห่งมรดกของฉันในพระคริสต์ในฤทธิ์อำนาจและพระคุณ ดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพของพระเจ้าและความเจริญรุ่งเรืองเหนือธรรมชาติ ฉันมีชัยชนะตลอดไป เพราะว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในและโดยพระคำ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

เอเฟซัส 6:16; 1 ยอห์น 5:4; ฮีบรู 11:1


Comments are closed