อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2013

อนาคตแห่งความสำเร็จ
A Future Of Success

“คือข้อความลึกลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น แต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว… ที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี 1:26-27)

ผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วได้รับการรับประกันถึงอนาคตแห่งสง่าราศี คุณสามารถรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่คุณจะมี หรืออนาคตของคุณจะเป็นแบบไหน อนาคตไม่ควรจะเป็นสิ่งลึกลับ ส่วนหนึ่งในงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณนั้นก็คือ เพื่อสำแดงอนาคตของคุณ “เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)
ถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะอยู่ในความมืดเกี่ยวกับอนาคตอีกต่อไป! พระองค์จะทรงสำแดงอนาคตกับเราได้อย่างไร? ก็โดยนำสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ และแสดงให้เราเห็น “ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรา เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้น มาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:15) อนาคตเป็นของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำอนาคตนั้น และเปิดเผยกับเราผ่านทางพระคำ ดังนั้น คุณจึงสามารถบอกว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถวางแผนชีวิตของคุณได้
มีบางคนที่พูดว่า “แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรต่อไป ไม่มีใครรู้ถึงวันพรุ่งนี้” บางคนอาจจะพูดว่า “พระเจ้าทรงทำกิจอย่างล้ำลึก พระองค์ทรงสำแดงความอัศจรรย์ของพระองค์” พระเจ้าไม่ได้ลึกลับ มารซาตานต่างหากที่ลึกลับ ความลึกลับหมายความว่าแปลก, กำกวม, แอบแฝง, ไม่ต้องการเปิดเผย, หรือคาดเดาไม่ได้ และพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์ประทานพระคำของพระองค์แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถเข้าในน้ำพระทัยของพระองค์ และเข้าใจถึงความคิดของพระองค์เกี่ยวกับเรา
พระองค์ทรงตรัสไว้ในเยเรมีย์ 29:11 ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า” อนาคตที่คาดหมายไว้เป็นหนึ่งในความสำเร็จ เมื่อคุณเดินในพระคำของพระองค์ ในทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ คุณจะค้นพบว่าพระองค์ได้สร้างคุณเพื่อสง่าราศี, เกียรติ, ความสำเร็จ, และความยอดเยี่ยม เอเฟซัส 2:10(-แปลจากฉบับAMP) กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์[ของพระเจ้า]ของพระองค์[ฝีมือของพระองค์] ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ [บังเกิดใหม่]เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้า[วางแผนไว้ล่วงหน้า] เพื่อให้เรา[รับเอาเส้นทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ก่อนเวลา]ดำเนินตามนั้น[ดำเนินชีวิตที่ดีที่พระองค์ทรงตระเตรียมและทำให้พร้อมสำหรับเราเพื่อดำเนินชีวิต]”

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์เห็นตัวข้าพระองค์เอง และอนาคตแห่งสง่าราศีที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ในพระคริสต์ เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง เป็นอนาคตแห่งความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และความยินดี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; ยอห์น 1:14


Comments are closed