อังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2015

หลีกเลี่ยงความรักในเงินทอง
Shun The Love Of Money

“ด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้น ขณะที่บางคนโลภสิ่งเหล่านี้จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั้น และทิ่มแทงตัวของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก” (1 ทิโมธี 6:10)

    ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใคร คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ ในโลกทุกวันนี้ มีคนมากมายที่โดยต่อต้านความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขา ทำทุกสิ่งเพื่อเงินทอง สิ่งนี้เกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันในสังคมมากมาย อาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่ผิด

คุณแตกต่าง เมื่อคนอื่นกำลังวิ่งตามเงินทอง ทำสิ่งที่เลวร้ายและไม่ปกติเพื่อเงินทอง ให้คุณแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้า “จงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงิน และความรู้แทนทองคำอย่างดี” (สุภาษิต 8:10) แสวงหาสติปัญญา! อย่าให้เงินทองเป็นแรงจูงใจของคุณ เงินทองเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ถ้าคุณใช้สติปัญญาของพระเจ้า เงินจะมาหาคุณเอง เพราะว่าเงินตอบสนองต่อสติปัญญา

พระคำกล่าวว่า “การรักเงิน..” ไม่ใช่ “การมีเงินมากมาย” คือรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณรักเงินทอง? ตัดสินโดยดูจากตัวคุณคือการกระทำของคุณที่ถูกควบคุมด้วยเงินทอง ความปรารถนาหรือการขาดเงินทอง เมื่อบางคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งที่ผิดเพื่อเงินทอง เขากำลังถูกผลักดันโดยความรักในเงินทองที่พระเจ้าทรงเตือนไว้

อย่าเป็นคนอธรรมเพราะเห็นแก่เงิน อย่าปฏิเสธคนอื่นในสิ่งที่เป็นของเขาอย่างถูกต้องเพียงเพราะคุณปรารถนาจะมากขึ้นเพื่อตัวคุณเอง พระคำบอกเราให้รู้ว่าความรุ่งเรืองที่แท้จริงจะหลีกหนีผู้ที่แสวงหาเงินทองแทนที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์

รักษาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไว้ เงินที่คุณมีในธนาคารไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ แต่ตัวตนภายในของคุณต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นพัฒนาคุณลักษณะของตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องผ่านทางพระคำ พัฒนา “การดำเนินชีวิต” ไม่ใช่ “การมี” เพราะคุณจะมี ตามสิ่งที่คุณเป็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์เตรียมความสำเร็จไว้ให้ผู้ที่ชอบธรรม และพระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับผู้ที่เดินอย่างไร้ตำหนิ ข้าพระองค์รุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง เพราะว่าพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการทรงนำโดยสติปัญญาของพระองค์ และความจริงของพระองค์เป็นความยินดีและสิ่งที่ข้าพระองค์ภาวนา! ดังนั้น ข้าพระองค์มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตแห่งความยินดี ความสำเร็จ และชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 3:13-15; ฮีบรู 13:5


Comments are closed