เสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2016

หลักการ ความสัมพันธ์ และการกระทำ
Principles, Relationships And Actions
“เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่” (สดุดี 32:8)

    วิญญาณของมนุษย์หรือบุคคลได้รับอิทธิพลจากสามสิ่งที่สำคัญคือ: หลักการ, ความสัมพันธ์, และการกระทำ ทั้งสามสิ่งนี้ควบคุมแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในชีวิตของคุณ หลักการคือกฎจริยธรรม ความเชื่อ หรือสมมุติฐานที่ควบคุม ส่งผลกระทบ หรืออธิบายการกระทำหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลในสังคม เป็นสิ่งที่อธิบายเหตุผลว่าทำไมบางสิ่งถึงเกิดขึ้นหรือสำเร็จได้ และยังเป็นหลักหรือความจริงพื้นฐาน เป็นความคิดที่สร้างรากฐานของทุกสิ่ง

บุคคล ครอบครัว หรือแม้แต่สังคมสามารถมีหลักการของตัวเอง ซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจสำหรับตัวเอง เป็นหลักการที่พวกเขาสร้างขึ้นผ่านทางความเชื่อ ความคิด และสมมุติฐานบางอย่างในสมองของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่นบางคนที่บอกว่าพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาดำเนินชีวิตตามหลักการหรือความคิดบางอย่าง เป็นความคิดในสมองของพวกเขา แต่การที่ความคิดนั้นจะถูกหรือผิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากำลังพิจารณา แต่ความจริงคือว่าหลักการนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมและมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขา

ส่วนประกอบอันที่สองคือความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์หลายแบบ: ทั้งทางชีวภาพ, ตามภูมิศาสตร์, ทางอารมณ์, ทางวิญญาณ รูปแบบของความสัมพันธ์เหล่านี้มีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณ เพื่อนบ้านของคุณ เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ การปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาทุกวันมีอิทธิพลบางอย่างในชีวิตของคุณ เพื่อนของคุณ คนเหล่านั้นที่ทำให้คุณมีความสุขหรือความทุกข์ มีอิทธิพลในชีวิตของคุณ และความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณของคุณ: ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า, มารร้าย, ภูตผี, ทูตสวรรค์, พี่น้องคริสเตียน, และแม้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า พวกเขามีอิทธิพลบางอย่างเหนือชีวิตของคุณ ทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบ

ประการที่สามคือการกระทำของคุณ การกระทำทุกอย่างมีผลที่ตามมา และหลายคนไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการกระทำของคุณไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แต่เกี่ยวกับผลที่ตามมาในช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตของคุณ การกระทำในปัจจุบันของคุณ ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม

จงมีความเข้าใจที่ดีในเรื่องของสิ่งสามสิ่งนี้ และกำหนดทั้งสามสิ่งไปในทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของคุณ เพื่อที่คุณจะมีชีวิตโดยหลักการที่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง มีการกระทำที่ถูกต้อง และกลายเป็นทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็น ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนจากพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการทรงนำอย่างถูกต้องโดยพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำนั้น ข้าพระองค์สังเกตและนำหลักการของพระคำมาปฏิบัติในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และการกระทำของข้าพระองค์สอดคล้องกับพระคำของพระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:13; 1 ทิโมธี 4:15-16; 2 ทิโมธี 3:16-17


Comments are closed