เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา จะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง ให้เขาละความชั่วและทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม (1 เปโตร 3:10-11)

แผนการของพระเจ้าสำหรับคุณคือคุณดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริ มีความสุข และตื่นเต้นทุกวันโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ สิ่งนี้ต้องใช้การดำเนินชีวิตอยู่โดยพระคำ พระคำของพระเจ้าเปิดเผยถึงหลักการพื้นฐานของความสำเร็จที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง

ยกตัวอย่างเช่น ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข ในฉบับแปล The Living Bible แปลว่า ถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีความสุขและดี จงควบคุมลิ้นของคุณ และป้องกันริมฝีปากของคุณจากการพูดโกหก จงหันหนีจากความชั่วและทำความดี จงพยายามดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุข แม้ว่าคุณอาจจะต้องวิ่งตามมันไปและจับมันไว้” (1 เปโตร 3:10-11)

การตักเตือนนั้นชัดเจน: คุณต้องการชีวิตที่ยอดเยี่ยมหรือไม่? มันขึ้นอยู่กับคุณ! จงหลีกเลี่ยงความชั่ว และทำความดี จงดำเนินอยู่อย่างสงบสุขกับมนุษย์ทุกคน จงฝึกฝนสิ่งนี้ พระเจ้ากำลังประทานสูตรสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสิ่งที่ดี

ชีวิตของคุณจะงดงาม อิ่มเอมใจ สร้างแรงบันดาลใจ และยอดเยี่ยม ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยพระคำ พระคำของพระองค์นั้นเรียบง่าย แต่มีฤทธิ์อำนาจที่จะผลิตสิ่งที่ได้กล่าวไว้ พระคำเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณ เป็นความสว่างที่นำทางคุณในความชอบธรรม พระสิริ และชัยชนะ ยกตัวอย่างเช่น 1 เธสะโลนิกา 5:16 กล่าวว่า จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณ จงเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะว่าความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพลังของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตที่งดงาม พิเศษ น่าตื่นเต้น อิ่มเอมใจ ไม่ธรรมดา และยอดเยี่ยม นั่นคือชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริที่เปล่งประกายแห่งความชื่นชมยินดี ความยอดเยี่ยม และสันติสุข โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่ขัดแย้ง ข้าพระองค์กระตุ้นความชื่นชมยินดีจากภายใน นั่นคือพระสิริ พระคุณ และความชอบธรรมของพระองค์นั้นปรากฏให้เห็นและสำแดงอยู่ในตัวข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 14:17; เนหะมีย์ 8:10; 1 เปโตร 1:8


Comments are closed