พุธที่ 3 กรกฎาคม 2013

สำแดงความรักของพระองค์
Express His Love

“และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:5)

1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก เราทุกคนจึงถูกเรียกให้เดินในความรัก เพราะพระองค์ทรงรักคุณ คุณจึงต้องรักพระองค์และคนเหล่านั้นที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา
ความรักไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้ คุณไม่สามารถรักในความเงียบหรือในที่ลับได้ สุภาษิต 27:5 กล่าวว่า “ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ” คุณควรที่จะแสดงออกและสำแดงความรักในทุกวิถีทาง เราควรจะเลียนแบบตัวอย่างความรักของพระเยซู ยอห์น 3:16 บอกเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
ความรักที่ไม่ได้สำแดงออกไม่สามารถรับหรือตอบสนองได้ พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์แก่เราผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์แทนเรา เพื่อที่เราจะสามารถรับและตอบสนองความรักของพระองค์ได้ ด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้ คุณจะต้องสำแดงความรักผ่านทางการกระทำของคุณ และพูดภาษารัก ความรักคือหนึ่งในผลของคุณลักษณะแห่งวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณ (กาลาเทีย 5:22) ดังนั้น จึงเป็นธรรมชาติสำหรับคุณที่จะสำแดงความรักของพระเจ้า
คุณจะต้องสำแดงความรักกับทุกคน รวมถึงคนเหล่านั้นที่คุณอาจคิดว่าไม่สมควรที่จะรัก พระเยซูตรัสไว้ ในมัทธิว 5:44 กล่าวว่า “ฝ่ายเราบอกท่าน ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน” จำไว้ว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาเพื่อตายแทนเรา แม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นคน “ดีและอ่อนโยน” แค่ไหน แต่เกิดจากพระคุณของพระองค์ (โรม 5:8)
คุณคือผลผลิตแห่งความรัก ดังนั้นจงมองดูคนอื่นด้วยสายตาแห่งความรัก ทุกคนมีค่าและควรค่าที่จะรัก แม้แต่คนบาป ดังนั้นจงให้คำพูดและการกระทำของคุณเต็มไปด้วยความรัก ความอ่อนโยน และความเมตตาแก่ทุกคน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเดินในความรักเพราะว่าเป็นธรรมชาติของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าสำแดงความรัก ความอ่อนโยน และความเมตตาและพระคุณแก่ทุกคนที่ข้าพเจ้าพบเจอในวันนี้ แสดงแก่พวกเขาถึงความอบอุ่นของพระบิดา เพื่อในที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถรับและแบ่งปันความรักของพระองค์ได้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:16-20


Comments are closed