อังคาร ที่ 18 มีนาคม 2014

สำแดงความรักของพระองค์
Express His Love

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

    ถ้าหากคุณบังเกิดใหม่แล้ว ความรักของพระคริสต์ก็อยู่ภายในใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าได้ใส่ความรักของพระองค์ไว้ในใจของคุณ พระองค์ทรงคาดหวังในคุณแบ่งปันความรักนั้นแก่ผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณ พระองค์ทรงต้องการให้โลกนี้เห็นและชื่นชมในความงดงามแห่งความรักของพระองค์ผ่านทางคุณ ดังนั้นในทุกๆวัน คุณควรใช้ทุกโอกาสของคุณในการพบปะกับผู้คน ในการสำแดงความรักของพระเจ้าแก่เขา

ความรักสำหรับผู้คนนั้นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความรัก และเราจะต้องรักอย่างพระองค์ “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” (เอเฟซัส 5:1-2) ความเกลียดชังคนอื่น ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณก็ตาม เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ยอมรับ พระเยซูทรงแสดงตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมแก่เราโดยการรักทุกคนที่พระองค์ได้พบเจอ พระองค์ทรงรักเขาแม้ว่าเป็นคนที่กล่าวหาพระองค์ คนที่ทำให้พระองค์ถูกตรึงที่กางเขน เราควรเลียนแบบพระเยซูโดยการรักทุกคน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

ความรักคือการเสียสละ ทำให้คุณคิดถึงคนอื่นและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ความรักไม่เห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง เป็นสิ่งที่ทำลายกำแพงของเชื้อชาติ และฐานะทางสังคม จงใช้เวลาในการสำแดงความรักของพระคริสต์กับใครบางคนในวันนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่เต็มล้นในชีวิตของข้าพระองค์ โดยถูกส่องเข้ามาในใจของข้าพระองค์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรักนั้นได้ส่องแสงสว่างผ่านข้าพระองค์ในวันนี้ และข้าพระองค์สำแดงให้กับทุกคนในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 13:8; กาลาเทีย 5:19-21; เอเฟซัส 5:1-2


Comments are closed