อาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม 2014

สำแดงความชอบธรรมต่อไป
Keep Expressing Righteousness

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่…” (1 โครินธ์ 1:30)

    ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณ ทำให้เกิดความถูกต้องของพระเจ้าภายในคุณ คือความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ พระเจ้าถูกต้องเสมอ นั่นคือธรรมชาติของพระองค์ ในการเป็นผู้ที่ถูกต้อง ธรรมชาติแห่งความชอบธรรมทำงานอยู่ภายในเรา ดังนั้นในอาณาจักรของเรา เราทำสิ่งที่ชอบธรรม เราเดินในความชอบธรรมและทำงานแห่งความชอบธรรม เราสำแดงความดีของพระเจ้าแก่โลกนี้

เป็นเหตุผลเดียวกับที่พวกฟาริสีและพวกสะดูสีมีปัญหากับการงานที่ดีซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำ พวกเขาเข้าใจพระองค์ผิด ถ้าหากในที่ทำงานของคุณ คุณทำบางสิ่งที่คิดว่าดีและควรได้รับคำชมเชย แต่กลายเป็นว่าคุณถูกข่มเหงเนื่องจากการดีที่คุณทำ อย่ารู้สึกไม่ดีกับมัน

เพียงเพราะว่าคุณเป็นคนดีและทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสนับสนุนคุณ อาจมีคนที่ต่อสู้กับคุณ และพยายามทำให้คุณลดตัวลงมาและเปลี่ยนทางของคุณ พวกเขาอาจเรียกคุณว่าชั่วร้าย แม้ว่าคุณจะทำดีก็ตาม สงบจิตใจของคุณไว้ ปฏิเสธที่จะเปลี่ยน อยู่ในทางของพระคำของพระเจ้าในใจของคุณและในปากของคุณ

จำไว้ว่าคุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจึงเป็นการทรงเรียกของคุณที่จะสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ มองเห็นตัวเองแบบนั้น ไม่ว่าความกดดันและความท้าทายจะมีแนวโน้มทำให้คุณยอมประณีประนอม มองดูตัวคุณเองเหมือนดังที่พระคำได้กล่าวไว้ว่า “พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) นี่หมายความว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าความยากลำบากของคุณ ผู้กล่าวร้าย และผู้ก่อกวน คุณคือผู้ชนะตลอดไป

อยู่ในพระคำ และสำแดงความชอบธรรมต่อไป ไม่ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างไร และคุณจะเป็นผู้ชนะเสมอ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะตลอดชีวิต และประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์เพื่อให้ครอบครองในชีวิตและดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ ความชอบธรรมและความดีคือเครื่องหมายมาตรฐานในชีวิตของข้าพระองค์ ดังนั้น ข้าพระองค์จึงกระทำความชอบธรรมและเดินในพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 54:17


Comments are closed