พุธ ที่ 15 เมษายน 2015

สภาพของคุณและสถานะของคุณ
Your State And Your Status

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

    ในฐานะคริสเตียน การรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องมีก่อนที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องต่อความท้าทายที่คุณต้องเผชิญในชีวิต และดำเนินชีวิตเหนือสถานการณ์ต่างๆ มีคริสเตียนมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่ได้เพลิดเพลินในพระพรของการเป็นคริสเตียน เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์ พวกเขาไม่เข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนคืออะไร พวกเขาคิดว่าศาสนาคริสต์เป็นศานาที่ดี และเป็นศาสนาที่ดีที่สุด นั่นไม่ใช่ความจริง! ศาสนาคริสต์คือการทำงานของพระเจ้าในมนุษยชาติ เป็นการสำแดงแห่งอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางมนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะ ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนา

เมื่อคุณมาถึงความเข้าใจในความจริงนี้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่ความหมายใหม่ และคุณจะดำเนินชีวิตด้วยความยินดีทุกวัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร บางคนอาจกล่าวว่า “คุณไม่รู้ว่าฉันต้องเผชิญกับความเลวร้ายอะไรอยู่” มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับอะไร มีความจำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างสภาพของคุณและสถานะของคุณ

การเปิดเผยของพระคำพระเจ้าว่าคุณได้เปิดเผยสถานะของคุณ และนั่นอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือสถานการณ์ของคุณ ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจคือว่าพระเจ้ากล่าวอย่างไรเกี่ยวกับคุณ เกี่ยวกับสถานะของคุณ ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์! ถ้าคุณเข้าใจสถานะของคุณ คุณก็จะสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิอำนาจของคุณ และใช้หลักการของสถานะนั้นเหนือสถานการณ์ของคุณได้ และก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

แต่บางคนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก่อนโดยไม่เข้าใจถึงสถานะของพวกเขา สถานการณ์ของคุณอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถชื่นชมยินดีได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และไม่ว่าคุณต้องเผชิญกับอะไร เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร เมื่อสิ่งนี้ชัดเจนสำหรับคุณ ก็จะไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร คุณจะเป็นผู้ชนะ เพราะว่าคุณค้นพบว่าคุณเป็นใคร เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชและไม่สามารถมีใครเอาชนะได้ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงความชอบธรรม ความรัก พระสิริ และพระคุณของพระเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นทายาทของอับราฮัม ดังนั้นข้าพเจ้ามีชีวิตที่เหนือความขาดแคลน โรคร้าย และความพ่ายแพ้! ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะตลอดไป! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed