พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2013

ฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน
The Power To Witness

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    งานรับใช้แห่งข่าวประเสริฐของคริสเตียนคือการนำวิญญาณ เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณได้รับฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน อย่าพูดว่า “ฉันต้องการความกล้ามากขึ้นในการประกาศ” 2 ทิโมธี 1:7 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” คุณมีวิญญาณแห่งความรัก ฤทธิ์เดช และการบังคับตนแก่เรา

เปโตรได้กลายมาเป็นนักเทศน์ที่มีพลังหลังจากที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์! เช่นเดียวกับเปโตรผู้ซึ่งปฏิเสธพระเยซู แม้กระทั่งกับเด็กผู้หญิงเล็กๆ เขาเทศนาและนำวิญญาณจิตสามพันดวงมาถึงพระเยซูคริสต์ภายในวันเดียว (กิจการ 2:41) เมื่ออาจารย์เปาโลได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ออกไปเทศนาในธรรมศาลาว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (กิจการ 9:20)

การประกาศอย่างมีพลังคือหลักฐานสำคัญอย่างมากแห่งการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่ง! นึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา…” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณเป็นพยานหรือผู้พิสูจน์ พระองค์ทำให้คุณประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญ เมื่อใครก็ตามเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ เขาจะกล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ (กิจการ 4:31) ซึ่งบ่อยครั้งนำมาซึ่งการกลับใจใหม่ของคนเหล่านั้น

คุณไม่สามารถบอกว่าพระเจ้าช่วยคุณให้รอดโดยไม่บอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้! อย่าเงียบเฉย จงประกาศข่าวประเสริฐในโลกของคุณ และมากยิ่งกว่านั้น เพราะว่ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าสู่ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อ (โรม 1:16)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระพรอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่ทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมากในวันนี้ ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกันที่เกิดผล ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:31; เอเฟซัส 6:19; เอเฟซัส 5:18-19


Comments are closed