ศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2015

รู้พระคำด้วยตัวคุณเอง
Know The Word For Yourself

“จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

    ในการที่คุณจะมีชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี และสำแดงถึงน้ำพระทัย ความชอบธรรม และสง่าราศีของพระเจ้าอย่างครบถ้วน คุณจะต้องรู้พระคำด้วยตัวคุณเองและดำเนินชีวิตตามพระคำนั้น พระคำของพระเจ้าสร้างคุณขึ้น (1 เปโตร 1:23) และนอกจากว่าคุณจะดำเนินชีวิตโดยพระคำ คุณจะไม่เป็น “คุณ” ที่พระเจ้าวาดฝันไว้ หรือทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตคุณสำเร็จได้ นี่คือเหตุผลที่เราสอนพระคำและหนุนใจให้ลูกของพระเจ้าเป็นนักศึกษาพระคำ คุณจะต้องรู้พระคำด้วยตัวคุณเอง

อย่าดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของสมมุติฐาน อย่าให้คนอื่นมีอิทธิพลเหนือคุณด้วยความคิดเห็นของพระเจ้า “ทางศาสนา” ของพวกเขา อย่ายอมรับว่าบางสิ่งมาจากพระเจ้าเพียงเพราะว่าสิ่งนั้นฟังดูดี หรือเป็นไปตามหลักการทางศาสนา

พระเยซูกล่าวไว้ในยอห์น 5:39 “จงค้นดูในพระคัมภีร์…” เปาโลกล่าวไว้ใน 2 ทิโมธี 2:15 “จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง” พระคำของพระเจ้าคือความคิดของพระเจ้าที่ถูกสำแดงออก น้ำพระทัยของพระองค์ถูกเขียนและสำแดงแก่เรา นี่เป็นความได้เปรียบที่ไม่ธรรมดาที่คุณสามารถศึกษาพระคำด้วยตัวคุณเอง เข้าใจในพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ! นี่เป็นพระพรอย่างยิ่ง!

ระดับในชีวิตแห่งชัยชนะและสง่าราศีของคุณนั้นจะเป็นไปตามระดับความรู้ในพระคำของพระเจ้าของคุณ และระดับการนำไปใช้ของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคริสเตียนมานานเท่าใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้พระคำและนำไปใช้ได้ดีเพียงใด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความได้เปรียบของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงประทานความเข้าใจในพระคำแก่เรา! พระองค์คือผู้เขียนพระคำ ดังนั้นเมื่อคุณศึกษาพระคำ คุณสามารถพึ่งพาพระองค์ที่จะนำคุณ และประทานความเข้าใจแก่คุณในความล้ำลึกและความลับของพระเจ้า

ให้ความสนใจและเวลาของคุณกับพระคำ ศึกษาและใส่ใจของคุณที่พระคำ ถ้าคุณต้องการดำเนินชีวิตที่ไม่ธรรมดา คุณต้องดำเนินชีวิตโดยพระคำ ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ถึงความสำคัญของการศึกษาพระคำของพระองค์เป็นการส่วนตัว เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำในวันนี้ ข้าพระองค์อยู่ในตำแหน่งที่จะทำให้น้ำพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ และผลของข้าพระองค์คือหลักฐานสำคัญ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 12:24; กิจการ 17:11


Comments are closed