พุธ ที่ 23 เมษายน 2014

รับเอา “ความคิด” ของพระองค์
Capture His “Thinkings”

“พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์ แก่ประชาชนอิสราเอล” (สดุดี 103:7)

    มีความคิดบางประเภทที่ข้าพเจ้าจะอธิบายว่าเป็น “ความคิด” ของพระเจ้า เป็นวิธีให้เหตุผลของพระองค์ พระองค์ไม่คิดเหมือนมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงคิดอย่างไรและทำไมพระองค์ทรงคิดอย่างที่พระองค์ทรงคิด อะไรคือความคิดของพระองค์? แน่นอน เมื่อคุณมองดูที่พระคำของพระเจ้า คุณสามารถได้คำตอบสำหรับคำถามนี้

ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์คิดว่าเช้าและค่ำทำให้มีหนึ่งวัน พวกเขาคิดว่าวันหนึ่งเริ่มต้นเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และหมดลงเมื่อเขาเข้านอนในตอนกลางคืน แต่พระเจ้าคิดต่างออกไป ทุกครั้งที่พระคำของพระเจ้ากล่าวโดยตรงถึงหนึ่งวัน พระเจ้าจะตรัสเสมอว่า “เวลากลางคืนและเวลาเช้า” ยกตัวอย่างเช่นในปฐมกาล 1:5 พระเจ้าตรัสว่า “…มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก” พระองค์ไม่ได้เชื่อมโยงจากแสงสว่างไปสู่ความมืด แต่พระองค์ทรงคิดจากความมืดไปสู่แสงสว่าง จากกลางคืนไปสู่กลางวัน (อ่านปฐมกาล 1:8; 13,19, 23, 31)

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่า “แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18) สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จากกลางวันถึงกลางคืน” มนุษย์คิดว่าวันหนึ่งสิ้นสุดลงที่กลางคืน แต่พระเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่ วันของท่านไปจนถึงตอนเช้า!” เป็นเรื่องน่ายินดี! พระองค์ทรงมีเหตุผลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นเราจึงควรเป็นผู้ที่ไปให้ถึงวิธีคิดของพระองค์

ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณบังเกิดจากพระวิญญาณของพระองค์ แล้วพระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25) เราไม่เพียงแต่เกิดจากพระวิญญาณ แต่ยังถูกเรียกให้เดินในโลกแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ในการทำเช่นนี้ เราจะต้องมีแนวความคิดฝ่ายวิญญาณ ความคิดของเราจะต้องกลายเป็น “ความคิด” ของพระเจ้า จะต้องอยู่ในระดับเดียวกับพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่ระดับธรรมดาของชีวิต เราจำเป็นต้องเรียนรู้และภาวนาพระคำของพระองค์ เพื่อที่เราจะสามารถรับเอาความคิดของพระองค์ และวิธีในการทำสิ่งต่างๆแบบพระองค์ 1 โครินธ์ 2:14-16 กล่าวว่า “…เราก็มีพระทัยของพระคริสต์” ดังนั้น จึงเป็นไปได้สำหรับเราในการใช้เหตุผลเหมือนกับพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้หัวใจของข้าพระองค์ท่วมท้นด้วยความคิดของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาบนพระคำของพระองค์ในวันนี้ ความคิดของข้าพระองค์ถูกชำระเพื่อให้คิดในระดับของพระองค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในทางของพระองค์ ด้วยวิญญาณของข้าพระองค์ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง และความดีเลิศ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; อิสยาห์ 55:8-9


Comments are closed