วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

รักษาหัวใจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำ
Keep Your Heart Pure With The Word

“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8)

     ในฐานะคริสเตียนคุณเป็นภาชนะที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมต่อพระเจ้า ไม่ควรพบว่ามีความชั่วช้าหรือความชั่วร้ายในหัวใจของคุณ คุณต้องรักษาตัวเองและหัวใจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำของพระเจ้า

ถ้าหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้ว หัวใจของคุณยังเต็มไปด้วยตัณหาในสิ่งชั่วร้าย แปลว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติ มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง! จงตัดสินใจในเรื่องนี้ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เวลาใคร่ครวญและอดอาหาร ก็จงทำโดยไม่ชักช้า พระคำนั้นชำระความคิดและวิญญาณของคุณให้บริสุทธิ์

พระเจ้าปรารถนาที่จะนำคุณขึ้นไปสู่ระดับต่อไปที่สูงขึ้นในการเดินไปกับพระองค์ แต่คุณต้องละทิ้งวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้อง พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา” (ฮีบรู 12:1)

อะไรคือสิ่งที่ถ่วงอยู่ที่ทำให้คุณไม่สามารถวิ่งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ ? จงทิ้งมันไป พระเยซูตรัสว่า “…เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” ขอให้แน่ใจว่าซาตานไม่มีส่วนใดๆในตัวคุณ

จงใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจกำลังนำคุณให้ทำและรับการแก้ไข นั่นคือทั้งหมดที่คุณสามารถทำให้ลิขิตชีวิตของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณสำเร็จอย่างเต็มไปด้วยพระสิริโดยปราศการตำหนิ จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้มีสิ่งที่ถ่วงอยู่หรือความบาปที่เกาะแน่นอยู่กับคุณเพื่อให้คุณสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นในชีวิตของคุณ

จงระลึกถึงสิ่งที่พระคำกล่าวว่า “บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป” (โรม 6:14) ทันทีที่คุณพูดว่า “ไม่” พอแล้ว! สดุดี 119: 9 กล่าวว่า “คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์” ทั้งหมดที่ต้องทำก็คือการปฏิบัติตามพระคำ ดังนั้นจงทำให้การดำเนินชีวิตในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าเป็นงานในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นเพื่อผลิตผลแห่งความชอบธรรม ฉันได้ตรึงเนื้อหนังกับตัณหาและความปรารถนาของมันไว้ที่กางเขนแล้ว ซาตานไม่มีส่วนใดๆในตัวฉัน! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2โครินธ์ 7:1; สดุดี 24:3-5; 1 เปโตร 1:14-16; 1 ยอห์น 3:3


Comments are closed