ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2013

รอดเพื่อช่วยคนอื่นให้รอด
Saved To Save Others

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

เมื่อพระเจ้าได้ช่วยคุณให้รอด พระองค์ได้ทรงทำให้คุณเป็นหุ้นส่วนในการช่วยผู้อื่นให้รอด คุณได้กลายเป็นผู้ร่วมงานในการออกไปหาผู้อื่นด้วยข้อความแห่งความรอดของพระองค์ คุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงเพื่อทำให้ระบบนิเวศน์สมดุลย์เท่านั้น พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของคุณ พระองค์ช่วยคุณให้รอด และให้คุณยังอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นพยานของพระองค์ ในอิสยาห์ 43:10 พระองค์ตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว…”
คุณถูกเลือกและแต่งตั้งโดยพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระกิตติคุณ “ผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ อันมิใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณ…” (2 โครินธ์ 3:6) ในฐานะของผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน และเป็นผู้รับใช้แห่งความล้ำลึกของพระคริสต์ คุณจะต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในการแบ่งปันพระกิตติคุณและสอนคนอื่นถึงความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระเจ้า (1 โครินธ์ 4:1-2)
ใน 2 ทิโมธี 2:2 เปาโลกล่าวว่า “จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย” นั่นคือหลักการ คุณเป็นสาวก ดังนั้นคุณสามารถสร้างผู้อื่นเป็นสาวกได้ คุณจะต้องสอนคนอื่นถึงความจริงเดียวกันของพระกิตติคุณที่คุณเรียนรู้มา เพื่อที่คนเหล่านั้นที่คุณสอนจะสามารถสอนคนอื่นต่อไปได้
เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่พระเยซูได้มอบพระกิตติคุณนี้แก่สาวกของพระองค์ ผู้ซึ่งสัตย์ซื่อในการส่งต่อข่าวนั้นจนกระทั่งมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ บัดนี้เมื่อเราเป็นผู้ที่อยู่ในโลกนี้ เราจะต้องไม่เก็บข่าวประเสริฐไว้ที่ตัวของเราเอง เราจะต้องบอกทุกคนเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ คุณจะต้องสร้างความเชื่อของใครบางคน และเสริมสร้างคนอื่นด้วยข้อความแห่งความหวัง ชีวิต และความจริง เพื่อที่คนนั้นจะเติบโตขึ้นและเข้มแข็งในความเชื่อ เพื่อเขาจะทำแบบเดียวกันกับคนอื่นๆต่อไป

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนับว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อและคู่ควรในการเป็นผู้ร่วมรับใช้ในการประกาศเรื่องการคืนดีกัน ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ในการสอนคนอื่น และรับใช้ความจริงของพระองค์ เพื่อในที่สุดแล้วพวกเขาจะทำแบบเดียวกัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; เอเฟซัส 4:12


Comments are closed